Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew DW 121 odc. Pniewo - Rożnowo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew DW 121 odc. Pniewo - Rożnowo wraz z uporządkowaniem terenu – w łącznej ilości 30 szt.
Zakres usługi obejmuje wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych w koronach drzew rosnących w ciągu DW 121 odc. Pniewo – Rożnowo.
2. Pielęgnacja drzew winna być dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przy wykonywaniu usługi Wykonawca winien bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wskazań przedstawiciela Zamawiającego.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale C SIWZ. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, na pełen etat wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. prace wykonywane wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 – Kodeks pracy.
5. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia
na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.04.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się