„Wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu nasadzeń roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „usługą” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją:
a) ZADANIE 1 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy
b) ZADANIE 2 - pielęgnacja nasadzeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy
3. Szczegółowy zakres usługi określa wzór umowy wraz załącznikami. Wzór umowy stanowi załączniki nr 6 do SIWZ.
4. Minimalne parametry jakościowe materiału roślinnego zostały wskazane w §XIV ust. 4 pkt 1) SIWZ.
5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 77211600-8 - Sadzenie drzew, 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew, 03452000-3 - Drzewa, 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.
6. Wszystkie pozyskane odpady należy zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 z późn. zm).
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac): wyznaczenie miejsc nasadzenia roślin ozdobnych, przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin ozdobnych, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych wraz z zabezpieczeniem drzew palikami, ułożeniem rur drenarskich i wykonaniem mis, obsypanie mis i rabat korą, pielęgnacja po posadzeniu, pielęgnacja nasadzeń.
9. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 6 – wzór

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.04.2020 | 10:30


» Lokalizacja

ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Iława
ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się