Naprawa uszkodzeń dachu i ogniomuru budynku L – Etap I : Wykonanie dokumentacji technicznej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II

» Opis zapytania

1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:
„Naprawa uszkodzeń dachu i ogniomuru budynku L – Etap I : Wykonanie dokumentacji technicznej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II”
2. Miejsce świadczenia usługi: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
– Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w postępowaniu.
5. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
1) Termin realizacji zamówienia: Dwa miesiące od dnia otrzymania zamówienia (rozpoczęcie realizacji - kwiecień)
2) Wymagany okres gwarancji jakości: Wykonawca gwarantuje wykonanie niniejszego zamówienia w oparciu o najlepszą posiadaną wiedzę oraz zgodnie z obowiązującymi normami.
3) Wykonawca składa ofertę cenową podając Cenę netto w polskich złotych
za cały zakres prac. Cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby formą płatności był przelew dokonywany
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
5) Zamawiający dokona oceny ofert wg. następujących kryteriów i wag:
cena netto 100%
6) Wykonawca składając ofertę przesyła jako załącznik w formie skanu:
a) podpisane Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2),
b) podpisane Oświadczenie o dysponowaniu osobami (Załącznik nr 3),
c) skany nw. dokumentów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- inne zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, to jest:
 Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj. projekt budowlany lub dokumentację naprawy obiektu budowlanego, a wartość netto tej usługi powinna być nie mniejsza niż 10 000,00 PLN.


6. Osoby do kontaktu:
Grzegorz Węgrzyn tel.: (32) 715 26 56 e-mail: grzegorz.wegrzyn@tauron-wytwarzanie.pl

7. Termin ważności oferty: 30 dni.
8. Zastrzeżenia Zamawiającego:
1) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach przeprowadzenia wielu powtórzeń (rund) zapytania skierowanego do Wykonawcy.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia zapytania elektronicznego RFX bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3) w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie aukcji elektronicznej.
C.D. w załączniku Opis zapytania

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się