Bieżące utrzymanie pasa drogowego w zakresie koszenia trawy i utrzymania pozostałych terenów zielonych na terenie miasta Bielska-Białej – ZAKRES I, II i III

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy ZAKRESY:
Przedmiotem zamówienia w ZAKRESIE I jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego w zakresie koszenia trawy, przycinania i pielęgnacji żywopłotów i krzewów oraz odchwaszczanie i oczyszczanie chodników, opasek, wysepek, placów i deptaków.
ZAKRES I zamówienia obejmuje w szczególności:
- koszenie jednokrotne, z zastrzeżeniem tiret drugie,
- koszenie jednokrotne rowów i skarp,
- przycinanie i pielęgnacja żywopłotów i krzewów,
- odchwaszczanie i oczyszczanie chodników, opasek, wysepek, placów i deptaków.
Przedmiotem zamówienia w ZAKRESIE II jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego w zakresie koszenia traw, odchwaszczania i oczyszczania chodników.
ZAKRES II zamówienia obejmuje w szczególności:
- koszenie jednokrotne, z zastrzeżeniem tiret drugie, trzecie i czwarte,
- koszenie jednokrotne trawników i poboczy, z zastrzeżeniem tiret czwarte,
- koszenie jednokrotne rowów i skarp,
- koszenie jednokrotne poboczy,
- odchwaszczanie i oczyszczanie chodników.
Przedmiotem zamówienia w ZAKRESIE III jest wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego w zakresie utrzymania skarp brzegowych (wykoszenie traw, chwastów, rdestu japońskiego i krzewów) w obrębie wylotów kanalizacji deszczowej do rzek i cieków oraz wycinki rdestu japońskiego rosnącego na poboczach dróg, chodników i ścieżek rowerowych.
ZAKRES III zamówienia obejmuje w szczególności:
- utrzymanie wylotów brzegowych,
- wycinkę rdestu japońskiego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. ZAKRESY (Części) zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie Części zamówienia.
Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia – każdego ZAKRESU.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.04.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się