Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa środków ochrony roślin wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
Zamówienie obejmuje 4 odrębne części zamówienia (pakiety). Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części (maksymalnie 4). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty obejmującej wszystkie pozycje w danym pakiecie.
Oferowane środki ochrony roślin muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie oraz muszą odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1900 z późn. zm.).
Dostarczone środki ochrony roślin powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 6 miesięczny termin przydatności do użycia, liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.
Transport środków ochrony roślin do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie środków ochrony roślin, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.
Wielkość opakowań opisana w Załączniku nr 1a do SIWZ jest wielkością preferowaną. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania środków ochrony roślin w innych, mniejszych opakowaniach, pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni realizację zapotrzebowania Zamawiającego na odpowiednią ilość środków ochrony roślin (np. l, kg, ml, g), określoną w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ (kolumna 8 x 7). W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje opakowaniami zawierającymi mniejszą ilość środków ochrony roślin, należy dokonać przeliczenia w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1a do SIWZ) i podać łączną wartość netto odpowiedniej liczby opakowań.
Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane e-mailem przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia prz czym nie częściej niż raz w tygodniu.
Miejsca dostawy:
1) ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice;
2) ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice;
3) ul. Pomologiczna 13a, 96-100 Skierniewice;
4) ul. Kościuszki 2, 96-100 Skierniewice;
5) ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice;
6) ul. Rybickiego 16, 96-100 Skierniewice;
7) ul. Kazimierska 2a, 24-100 Puławy;
8) ul. Skowieszyńska 57, 24-100 Puławy
9) Dąbrowice k. Skierniewic
Miejsce dostawy zostanie każdorazowo określone w zamówieniu szczegółowym.
Dostawy powinny być realizowane w dni robocze w godz. 8:00 –15:00
Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ nazwy i numery katalogowe zostały podane pomocniczo w celu określenia oczekiwanej klasy środków ochrony roślin.
Kolumnę nr 13 w załączniku nr 1a do SIWZ należy uzupełnić w sposób pozwalający na dokładną identyfikację oferowanego produktu (zaleca się wskazanie nazwy producenta, nazwy produktu oraz wskazanie numeru katalogowego).
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.04.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się