„Dostawa środków do produkcji soli – część IV – dostawa wapna hydratyzowanego”

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu za wynagrodzeniem (dostawa), na zasadach określonych w umowie, wapno budowlane hydratyzowane, spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-EN 459-1:2015-06 lub o parametrach równoważnych , zwany dalej „przedmiotem zamówienia”, w maksymalnej ilości 180 ton. Jeżeli Wykonawca oferuje dostawę wapna hydratyzowanego CL 90-S, powołując się na rozwiązania równoważne do zawartych w normie PN-EN 459-1:2015-06 obowiązany jest wskazać w ofercie te rozwiązania oraz załączyć aktualne wyniki badań laboratoryjnych oraz inne dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań. Zamawiający uzna następujące parametry za potwierdzające równoważność:
• zawartość CaO+MgO – min. 90%,
• zawartość MgO - max. 5%,
• zawartość CO2 - max. 4%,
• zawartość SO3 - max. 2%,
• zawartość wolnej wody - max 2%,
• ciężar nasypowy - poniżej 0,46 kg/dm3,
• pozostałość na sicie 0,09mm - max. 7%,
• pozostałość na sicie 0,20mm - max. 2%,
• stałość objętość – pozytywna,
• głębokość wnikania - 10-50mm,
• zawartość powietrza - poniżej 12%.
1.2. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia Wykonawcy dostawy przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 1.1, w części o wartości 60% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w ofercie. Zlecenie Wykonawcy dostawy pozostałej części przedmiotu umowy o wartości 40% wynagrodzenia całkowitego brutto, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).
2. Warunki dostawy.
2.1. Wykonawca na zlecenia Zamawiającego zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie, partiami, w okresie trwania umowy, maksymalnie w 36 partiach.
2.2. Ilość i rodzaj elementów przedmiotu zamówienia, jakie będą sprzedane i dostarczone w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w zleceniu, o którym mowa w pkt 2.1.
2.3. Zamawiający będzie składać zlecenia Wykonawcy pocztą elektroniczną.
2.4. Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania zlecenia.
2.5. O przygotowaniu zlecenia Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień przed wymaganym terminem dostarczenia.
2.6. Jeżeli termin dostawy przypada na dzień objęty zakazem poruszania się samochodów ciężarowych, dostawa winna zostać wykonana następnego dnia roboczego.
2.7. Jednorazowa dostawa partii przedmiotu zamówienia może stanowić minimum 4 tony, natomiast maksymalnie 7 ton.
2.8. Dostawy partii przedmiotu zamówienia odbywać się będą nie częściej niż 3 razy w miesiącu.
2.9. Miejsce dostawy – Dział Utylizacji Wycieków Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32–020 Wieliczka, Park Kingi 1.
2.10. Godziny dostawy ustala się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 5.00 do 23.00.
2.11. Transport i rozładunek przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w autocysternach samowyładowczych, z własną pompą pneumatyczną, na koszt Wykonawcy.
2.12. Zawory spustowe cysterny powinny posiadać plomby. Zerwana lub uszkodzona plomba upoważnia Zamawiającego do nie przyjęcia dostawy danej partii przedmiotu zamówienia.
2.13. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę zanieczyszczonej partii przedmiotu zamówienia, Zamawiający przeprowadzi procedurę czyszczenia zbiornika magazynowego (zasobnika wapna), dwóch zbiorników rozchodowych mleczka wapiennego oraz całej instalacji dawkującej mleczko wapienne. Zamawiający naliczy karę umowną na zasadach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy.
2.14. Przed każdym rozładunkiem przedmiotu zamówienia, jak również po jego zakończeniu, Wykonawca może zostać zobowiązany do zważenia autocysterny na wadze samochodowej stanowiącej własność Zamawiającego, zlokalizowanej przy szybie Kościuszko, ul. Kościuszki 2, 32 – 020 Wieliczka (ok. 1 km od miejsca dostawy).
2.15. Ważenie będzie się odbywać według następujących zasad:
1) ważeniu będzie podlegać cała dostarczona partia przedmiotu umowy,
2) ważenie partii przedmiotu umowy odbywa się poprzez ważenie autocysterny przed wyładunkiem przedmiotu umowy oraz po jego wyładunku,
3) po zakończeniu ważenia kierowca otrzymuje zapis warzenia, który zatrzymuje jako dowód ważenia.
2.16. Zamawiający dopuszcza różnicę między dokumentami przewozowymi a wynikami z ważenia partii przedmiotu zamówienia dokonywanego przez Zamawiającego w ilości 100 kg w zakresie przewozu dokonywanego jedną autocysterną. W takim przypadku podstawą do rozliczenia między Stronami będą dokumenty przewozowe.
2.17. W przypadku zaistnienia większej różnicy niż wskazana w pkt 2.16 podstawą do rozliczenia między Stronami będą wyniki ważenia partii przedmiotu zamówienia dokonywane przez Zamawiającego.
2.18. Zamawiający oświadcza, że zastosowana przez Zamawiającego waga samochodowa spełnia wszelkie wymagania obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz Polskiej Normy.
2.19. Do jednostkowych dostaw partii przedmiotu zamówienia winny zostać dołączone następujące dokumenty:
1) świadectwo jakości,
2) warunki przechowywania,
3) dokument gwarancji (okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia danej partii przedmiotu umowy),
4) dowód wydania towaru na zewnątrz WZ lub fakturę VAT.
2.20. Do pierwszej dostawy Wykonawca winien dołączyć kartę charakterystyki substancji zarejestrowanej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami), dla której został nadany nr REACH lub dokument, z którego wynika że przedmiot zamówienia jest zwolniony z obowiązku rejestracji REACH. Wykonawca, w przypadku zaistnienia zmian w karcie charakterystyki, winien dostarczyć nową kartę charakterystyki wraz z najbliższą dostawą przedmiotu zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.03.2020 | 11:30


» Lokalizacja

Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
Wieliczka 32-020
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się