"Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin i nawozów do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna-lato 2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego środków ochrony roślin i nawozów dla potrzeb Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Bartążek zgodnie z informacjami podanymi poniżej, wskazującymi na część zamówienia, rodzaj produktu, ilość produktu oraz nazwę i minimalną zawartość substancji czynnej w g/l albo g/kg albo %. 1) Herbicydy- 2,4-D, 300 g/l, florasulam, 6,25 g/l- 22 l; 2) Fungicydy- tiofanat metylowy 500 g/l- 165 l; 3) Fungicydy- tebukonazol 250 g/l - 22 l; 4) Fungicydy- fenpropimorf 750 g/l- 54 l; 5) Fungicydy- spiroksamina 250 g/l, tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l - 26 l; 6) Fungicyd- chlorotalonil 500 g/l- 60 l; 7) Bioregulator wzrostu- trineksapak etylu 250 g/l - 13 l; 8) Bioregulator wzrostu- chlorek chloromekwatu 750 g/l - 66 l; 9) Zoocydy- cypermetryna 500 g/l - 3 l; 10) Nawozy dolistne jednorodne w postaci krystalicznej - Azot całkowity N≥14%, Pięciotlenek fosforu P2O5 ≥16%, Tlenek potasu K2O≥16% - 100 kg.
Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do określonego przez zamawiającego. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie towar o takim samym składzie, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez zamawiającego. Produkt równoważny powinien pochodzić od renomowanego na rynku producenta produktów stanowiących przedmiot zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca dowiedzie równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nazwę produktu równoważnego i dołączając do niego dokumenty potwierdzające tę równoważność. We wskazanych dokumentach wykonawca dokona porównania produktów równoważnego i zamienianego z uwzględnieniem wskazań określonych w 3.5 SIWZ. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczone produkty gwarancji wynoszącej 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu. Przedmioty umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu do dnia 31 sierpnia 2019 roku od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że będą one dostarczane sukcesywnie i w zależności od potrzeb zamawiającego w ww. okresie, transportem wykonawcy i na jego ryzyko. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt 3.2. SIWZ, każdy produkt stanowi jedną część, tj. łącznie 15 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert obejmujących więcej niż jedną część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim na realizację jednej, dwóch lub więcej części niniejszego zamówienia i zaproponować dla każdej z tych części tylko jedną cenę i termin realizacji dostawy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Bartążek, ul. Warmiński Las 46
Olsztyn 10-687
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny w Bartążku
Bartążek, ul. Warmiński Las 46
Olsztyn 10-687
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.