Pielęgnacja, wycinka i dostawa wraz z sadzeniem drzew na terenach Gminy Miasto Zgierz

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z utrzymaniem drzewostanu rosnącego w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, wewnętrznych oraz nieruchomościach gminnych pozostających w granicach administracyjnych Miasta Zgierza obejmujących:
1) sadzenie i pielęgnację nasadzeń drzew,
2) cięcia pielęgnacyjne, sanitarne oraz techniczne drzew,
3) wycinkę drzew wraz z usuwaniem krzewów,
4) roboty dodatkowe związane z pracami utrzymaniowymi w drzewostanie zgodnie z załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia.
WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Dyspozycyjność w zakresie wykonywania usług w godzinach 7.00-16.00, ale również
w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
2. Wykonywanie zleceń Zamawiającego w terminie każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego w zleceniu lecz nie później niż 21 dni od chwili przekazania zlecenia,
o ile warunki odnoszące się do poszczególnych rodzajów usług nie stanowią inaczej.
3. Właściwe zabezpieczenie terenu robót.
4. Wykonanie projektu organizacji ruchu i uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
5. Wykonywanie na każde polecenie Zamawiającego dokumentacji fotograficznej
(w formie elektronicznej) oraz przesłanie jej na wskazany e-mail.
6. Wszelkie utrudnienia oraz możliwe koszty związane z ewentualnymi kolizjami z liniami napowietrznymi (także z wyłączeniem energii w przewodach energetycznych) oraz zmianami organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
7. Możliwość wykorzystania technik alpinistycznych oraz podnośnika przy pracach związanych z drzewami.
8. Doprowadzenie obszaru robót do stanu pierwotnego.
9. Obowiązkowe przesyłanie przez Wykonawcę (na wskazany e-mail) w każdy piątek do godziny 14.00 raportów tygodniowych (tydzień liczony jako 7 dni), z wykonanych czynności w ramach poszczególnych zleceń.
10. Obowiązkowe niezwłoczne (do 24 godzin) przesyłanie przez Wykonawcę (na wskazany e-mail) pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wykonaniu prac zleconych
w trybie interwencyjnym (do raportu Wykonawca załącza zdjęcia dokumentujące wykonane prace).
11. Obowiązkowe sporządzanie oraz przesłanie przez Wykonawcę (na wskazany
e-mail) Zamawiającemu, w formie protokołu przekazania-odebrania nasadzeń.
12. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przewieźć inspektora GMZ z siedziby Zamawiającego na teren wykonywania prac własnym transportem -
w celu oceny prawidłowości wykonywania robót.
13. Podstawą rozliczenia przedmiotowych robót będzie rzeczywiste wykonanie rzeczowo – ilościowe przyjęte protokołem odbiorczym prac przez Zamawiającego. Protokół odbioru winien zawierać obmiary robót z potwierdzeniem: ilości robót, miejsca realizacji i należytego ich wykonania.
14. Ilości z kolumny 4 formularza cenowego w czasie trwania zamówienia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ustalonej kwoty.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie utrzymania terenów zielonych.
Załącznik:
- Standardy jakościowe wykonania prac.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.03.2020 | 12:45


» Lokalizacja

Plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Zgierz
Plac Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się