dostawa środków ochrony roślin oraz nawozów dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach w podziale na 20 części zamówienia.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin oraz nawozów dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach w podziale na 20 części zamówienia:
1) Część 1: Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych w zbożach
2) Część 2: Środek owadobójczy w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o formulacji sp, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących.
3) Część 3: Środek grzybobójczy w formie emulsji w wodzie o działaniu układowym;
4) Część 4: Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym i translaminarnym do stosowania w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i ozimym, pszenżycie ozimym i życie ozimym;
5) Część 5: Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin oraz jednocześnie z grupy preparatów grzybobójczych w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie
6) Część 6: Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny o działaniu układowym i quasi -układowym.
7) Część 7: Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji oleju w wodzie.
8) Część 8: Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej;
9) Część 9: Środek grzybobójczy w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą;
10) Część 10: Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie mikroemulsji do rozcieńczania wodą formulacja (ME);
11) Część 11: Środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym;
12) Część 12: Stymulator rozwoju roślin zawierający L-aminokwasy pochodzenia roślinnego o gwarantowanym składzie.
13) Część 13: Regulator wzrostu w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej do stosowania w pszenicy jarej i ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i ozimym, życie ozimym i owsie.
14) Część 14: Zestaw fungicydów.
15) Część 15: Zestaw fungicydów.
16) Część 16: Środek grzybobójczy w formie zawiesino-emulsji.
17) Część 17: Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej;
18) Część 18: Zestaw fungicydów.
19) Część 19: Nawóz dolistny NPK z mikroelementami i aminokwasami.
20) Część 20: Nawóz dolistny.

2. Wszystkie zaoferowane środki ochrony roślin muszą:
1) odpowiadać wymogom ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2019 poz. 1900 z póżźn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie zezwolenia i pozwolenia w zakresie środków ochrony roślin).
2) posiadać minimum 18 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym
3. Wszystkie zaoferowane nawozy muszą:
1) odpowiadać wymogom ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2018 poz. 1259z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczych wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania poszczególnych nawozów).
2) pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 18 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.
4. Dostarczany przedmiot zamówienia musi posiadać przewidziane prawem dopuszczenia, zezwolenia lub atesty oraz zawierać:
1) właściwe oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
2) opakowanie gwarantujące właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu i odpowiednio do wymagań przewoźnika. W przypadku zaniedbania wszelkimi kosztami z tego wynikającymi zostanie obciążony Wykonawca.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Żelisławki 2
Pszczółki 83-032
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Puławy Rolniczy Zakład Doświadczalny
Żelisławki 2
Pszczółki 83-032
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się