Dowóz drewna na składnice przejściowe, położone poza strefą zagrożenia w ilości 10 tyś. m3. Średnia odległość wywozu 15 km.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz drewna na terenie administracyjny Nadleśnictwa Bardo Śląskie. Z uwagi na konieczność utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego lasu powstaje konieczność wywozu pozyskanego drewna na składnice przejściowe lub poza strefę zagrożenia.
Poprzez przewóz drewna należy rozumieć załadunek, przewiezienie i rozładunek własnymi środkami transportu samochodowo – ciężarowego z wysięgnikiem HDS przystosowanym do załadunku i rozładunku drewna wg zlecenia Zamawiającego. Załadunek z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przewiezienie oraz rozładunek (składowanie surowca wielkowymiarowego na legarach, średnio wymiarowego na podkładkach) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego m.in. poza strefę zagrożenia lub do wytyczonych miejsc przeładunkowych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie. Średnia odległość wywozu wynosi 15 km. Przewóz dotyczy transportu grubizny iglastej (drewno średnio wymiarowe, dłużycowe, kłodowane).
Zamawiający oświadcza, że planowana ilość przewozu drewna wynosi 10 000 m3 co stanowi wartość podstawową przedmiotu zamówienia. Wartość gwarantowana zamówienia podstawowego wynosi 15% planowanej ilości przewozu drewna 10 000 m3, tj. 1 500 m3. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część przedmiotu zamówienia wg cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy.
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Ofertę). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 50 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będzie cena jednostkowa jednego m3 przewozu drewna zawarta w formularz ofertowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Noworudzka
Bardo 57-256
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bardo Śląskie
ul. Noworudzka
Bardo 57-256
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się