Dostawa pełną autocysterną kwasu solengo spożywczego gat. I w/p na 100 proc. dla potrzeb TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział El. Łagisza w Będzinie

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. – Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostawy pełną autocysterną:

KWASU SOLNEGO SPOŻYWCZEGO GAT.I w/p na 100 proc. (731-302-120-0) – w ilości: 8 500 kg.
WG POLSKIEJ NORMY PN-69/C-84049


Z uwagi na pilną potrzebę zabezpieczenie produkcji oraz fakt, że Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dodatkowej rundy zapytania prosimy o złożenie oferty ostatecznej z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego.
****************************************
UWAGI:
Dostawa kwasu solnego – pełna Autocysterna przystosowana do tego celu: wyposażona w złącze: VK 80 i MK 50 z możliwością zmiany na VK 80.

Ze względu na prowadzone prace budowlane w rejonie Stacji Demineralizacji Wody mogą wystąpić utrudnienia z dojazdem do miejsca rozładunku - magazyn HCL. Z uwagi na prowadzone prace dostawa powinna zostać awizowana przez Wykonawcę z 1 dniowym wyprzedzeniem (osoba do kontaktu zostanie wskazana w zamówieniu).

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę charakterystyki oferowanego produktu celem weryfikacji.
***************************************

Adres dostawy: magazyn Odbiorcy Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin.

Kryteria ogólne:
- Kryterium oceny ofert: cena jednostkowa netto za jm (kg.), na podstawi której system przelicza łączną wartość złożonej oferty;
- Zobowiązanie Dostawcy składającego ofertę: Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego w formularzu elektronicznym, umieszczonego na tzw. białej liście podatników VAT, na które dokonana będzie płatność w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę za zrealizowaną dostawę.

Składając ofertę Oferent akceptuje warunki Zamawiającego i jednocześnie oświadcza, że jego oferta jest zgodna z zapytaniem oraz spełnia parametry określone przez Zamawiającego:
- transport na bazie DDP, magazyn Odbiorcy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin - wg Incoterms 2020
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy
- dostarczony towar musi być fabrycznie nowy pozbawiony ukrytych wad.

Dokumenty wymagane przy dostawie:
- dowód dostawy
- świadectwo kontroli jakości stwierdzające pochodzenie produktu oraz jakość dostarczonego kwasu.

W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta

Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.