Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej na terenie Nadleśnictwa Koszęcin w roku 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ. Opis technologii wykonawstwa prac został zawarty w Załączniku nr 8 do SIWZ.
2) Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą pojedynczą część zamówienia lub na obie części zamówienia.
3) Ze względu na specyfikę niniejszego zamówienia i wynikający z niego brak możliwości precyzyjnego określenia zapotrzebowania w chwili opisywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zlecić usługi na poziomie nie mniejszym niż 50% wartości odpowiednio do każdej z części zamówienia. W takim przypadku umowa będzie uważana za zrealizowaną w całości.
4) W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający uprawniony jest zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący analogiczne usługi, jak w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecania prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
5) Miejscem realizacji przedmiotu umowy będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Koszęcin w granicach obwodu łowieckiego nr 71 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Piłka”. Realizacja poszczególnych części będzie obejmowała następujące usługi:
Część I prace związane z organizacją polowań
Część II prace związane z uprawą łąk i poletek łowieckich

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Sobieskiego 1
Koszęcin 42-286
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koszęcin
Sobieskiego 1
Koszęcin 42-286
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się