Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) w 185 obrębach ewidencyjnych (11 gmin w powiecie ostrołęckim), dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na powierzchni wynoszącej około 17 072,03 ha, zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji gruntów i budynków, dalej EGiB.
Planowana powierzchnia lasów jakie mają zostać objęte opracowaniem z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia wg obrębów dla poszczególnych wsi zgodnie załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia (zgodne z EGiB) wynosi 17 072,03 ha. Faktyczny zakres wykonywanych prac zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zbiorczego zestawienia powierzchni objętych przedmiotem zamówienia.
Uproszczone plany urządzenia lasu obejmować powinny grunty leśne będące własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Prace urządzeniowe będą prowadzone na gruntach figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls), na bazie aktualnych danych ewidencyjnych gruntów (rejestr i mapa) bez uwzględniania wewnętrznych podziałów rodzinnych, które zostały dokonane bez zachowania obowiązujących przepisów prawnych. W opracowaniu nie należy ujmować powierzchni wykazanych w ewidencji geodezyjnej jako „Lz” – zadrzewienia zakrzaczenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
2. W celu umożliwienia składania ofert częściowych Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na dwie, niżej wymienione części.
a) Część I - „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Ostrołęka.”
Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) 104 obrębach ewidencyjnych (6 gmin w powiecie ostrołęckim – Czerwin, Goworowo, Lelis, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn), dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na powierzchni wynoszącej około 7586,65 ha, zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji gruntów i budynków, dalej EGiB.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
b) Część II – „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Myszyniec i Parciaki.”
Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) 81 obrębach ewidencyjnych (5 gmin w powiecie ostrołęckim – Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Łyse, Myszyniec), dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na powierzchni wynoszącej około 9485,38 ha, zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji gruntów i budynków, dalej EGiB.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

pl. gen. J. Bema 5
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiat Ostrołęcki
pl. gen. J. Bema 5
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się