Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gmin: Joniec, Nowe Miasto i Raciąż wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się pod nadzorem Starosty Płońskiego wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące gminy i obręby ewidencyjne:

Lp Gmina Obręb ewidencyjny
Powierzchnia szacunkowa /ha/

1. Joniec 1. Adamowo
2. Joniec
3. Joniec Kolonia
4. Józefowo
5. Kolonia Nowa Wrona
6. Krajęczyn
7. Królewo
8. Ludwikowo
9. Nowa Wrona
10. Omięciny
11. Osiek
12. Popielżyn Górny
13. Popielżyn Zawady
14. Proboszczewice
15. Sobieski
16. Soboklęszcz
17. Stara Wrona
18. Szumlin 1 524,00
2. Nowe Miasto 1. Adamowo
2. Aleksandria
3. Anielin
4. Belin
5. Czarnoty
6. Gawłowo
7. Gawłówek
8. Gościmin Wielki
9. Grabie
10. Gucin
11. Henrykowo
12. Janopole
13. Jurzyn
14. Jurzynek
15. Kadłubówka
16. Karolinowo
17. Kubice
18. Latonice
19. Miszewo B
20. Miszewo Wielkie
21. Modzele Bartłomieje
22. Nowe Miasto
23. Nowe Miasto Folwark
24. Nowosiółki
25. Popielżyn Dolny
26. Przepitki
27. Rostki
28. Salamonka
29. Stare Zawady
30. Szczawin
31. Tomaszewo
32. Władysławowo
33. Wólka Szczawińska
34. Zakobiel
35. Zasonie
36. Zawady B
37.Żołędowo


2 043,00
3. Raciąż 1. Bielany
2. Bogucin
3. Budy Kraszewskie
4. Charzyny
5. Chyczewo
6. Cieciersk
7. Ćwiersk
8. Dobrska Kolonia
9. Dobrska Włościany
10.Draminek
11.Drozdowo
12.Druchowo
13.Folwark Raciąż
14.Gralewo
15.Grzybowo
16.Jeżewo Wesel
17.Kaczorowy
18.Kiełbowo
19.Kiniki
20.Kocięcin Brodowy
21.Kocięcin Tworki
22.Kodłutowo
23.Komunin Nowy
24.Komunin Stary
25.Kossobudy
26 Koziebrody
27.Kozolin
28.Krajkowo
29.Krajkowo Budki
30.Kraszewo Czubaki
31.Kraszewo Falki
32.Kraszewo Gaczułty
33.Kraszewo Podborne
34.Kraszewo Rory
35.Kraśniewo
36.Kruszenica
37.Lipa
38.Łempin
39.Łempinek
40.Malewo
41.Mała Wieś Podborna
42.Młodochowo Nowe
43.Młodochowo Stare
44.Niedróż Młody
45.Niedróż Stary
46.Nowe Gralewo
47.Pęsy
48.Pólka Raciąż
49.Sierakowo
50.Sikory
51.Strożęcin
52.Szapsk
53.Szczepkowo
54.Unieck
55.Wępiły
56.Witkowo
57.Zdunówek
58.Złotopole
59.Żukowo Strusie
60.Żukowo Wawrzonki
61.Żychowo
2 230,00
Łącznie powierzchnia szacunkowa 5 797,00
Szacunkowa powierzchnia może ulec zmianie po dokonaniu w terenie prac inwentaryzacyjnych i dopuszcza się granicę błędu w zakresie od -5% do +5%.
2. Dokumentacja urządzeniowa winna być sporządzona w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 6 z późn. zm.);
2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 roku (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1302 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasU;
3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 roku, poz. 55-t.j..)
4) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006r, Nr 58 poz. 405);
5) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn. zm.);
6) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839);
7) Zarządzenia nr 49 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, znak: ZU.6007.2.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, zwane w dalszej części jako Zarządzenie nr 49 DGLP, którego wymienione poniżej załączniki zamieszczone są na stronie internetowej Lasów Państwowych: (http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/uregulowania_wewnetrzne)
a) standard uproszczonej leśnej mapy numerycznej, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia;
b) standard opracowań kartograficznych dla uproszczonych planów urządzenia lasu, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
c) standard wymiany danych o lasach, którego dokumentacja techniczna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
d) wytyczne do sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu wraz z aneksem nr 1, będącym szablonem dokumentu uproszczonego planu urządzenia lasu, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
e) aplikację do obsługi warstw mapy numerycznej korzystającej z bazy TAKSATOR – PLANY UPROSZCZONE, do pobrania i zainstalowania ze strony internetowej Lasów Państwowych;
f) aplikację TAKSATOR – PLANY UPROSZCZONE, do pobrania i zainstalowania ze strony internetowej Lasów Państwowych.
8) Zarządzenia nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, znak: ZU.6007.1.2017 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie nowelizacji zarządzenia nr 49 DGLP z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, zwane w dalszej części jako Zarządzenia nr 20 DGLP.
3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić stan prawny oraz treść wymienionych Zarządzeń DGLP nr 20 i nr 49 na dzień odbioru przedmiotu zamówienia.
4. W pracach taksacyjnych należy uwzględnić wyłącznie grunty ujęte w rejestrze gruntów i budynków jako lasy – symbol Ls – o zwartej łącznej powierzchni co najmniej 0,10 ha, niezależnie od tego czy należą one do jednego czy większej liczby właścicieli. Po stwierdzeniu rozbieżności między stanem faktycznym na gruncie, a ewidencją gruntów, należy sporządzić wykaz tych powierzchni z opisem niezgodności.
5. Zamawiający udostępni dane z ewidencji gruntów. Wykonawca nie ponosi kosztów udostępnienia
danych z ewidencji gruntów i map ewidencyjnych.
6. W trakcie realizacji prac Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt dane potrzebne do prawidłowego zaprojektowania ochrony przeciwpożarowej urządzanych lasów, a także dane dotyczące zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych planowaniem urządzeniowym.
7. Wykonawca udokumentuje wykonanie prac terenowych poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej zawierającej geotagi. Fotografię (minimum 1 szt.) należy wykonać w każdym wydzieleniu drzewostanowym. Dodatkowo sfotografować należy także inne istotne elementy zauważone w trakcie prac terenowych (dzikie wysypiska śmieci, ciekawe formy przyrody, itp.)
8. Wykonane opracowania muszą posiadać możliwość wyszukiwania pozycji zarówno po nazwisku właściciela jak i po numerze danej działki.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum 24- miesięcznej nieodpłatnej gwarancji i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Wykonawca w formularzu ofert zobowiązany będzie określić termin gwarancji udzielonej przez niego na przedmiot zamówienia (minimum 24 miesiące-maksimum 120 miesięcy)
10. Poza określonym powyżej przygotowaniem i przekazaniem planów należy także przygotować i przekazać komplet danych zebranych w trakcie prac nad planami w formie elektronicznej, w postaci baz danych, map cyfrowych, oraz dokumentacji fotograficznej (jako zbiór plików graficznych).
11. Każdy obręb ewidencyjny powinien być przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej (np. arkusz kalkulacyjny).
12. W opracowaniach, jak i na mapach należy umieścić informację o dacie przyjętego stanu ewidencyjnego, który należy przyjąć na dzień podpisania umowy.
13. Okres obowiązywania uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów należy przyjąć na okres 10 lat tj. od 1 stycznia 2021 r. do 31grudnia 2030 r.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, że dane udostępnione przez Zamawiającego zostaną wykorzystane tylko do celów związanych z wykonaniem umowy oraz przechowywane będą u Wykonawcy w sposób zapewniający ich ochronę.
15. Uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzacje stanu lasów należy wykonać w wersji papierowej, w języku polskim w formacie A –4, w twardej oprawie introligatorskiej oraz elektronicznej z zapisem na elektronicznym nośniku danych w postaci pliku tekstowego edytowalnego (np. doc, odt, xls) oraz w pliku PDF –zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.,poz. 1302) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, oddzielnie dla każdego obrębu – w 3 egzemplarzach.
16. Każdy egzemplarz uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu winien posiadać stopkę tytułową na zewnętrznej, twardej oprawie oraz dodatkowo na grzbiecie (nazwę obrębu oraz gminy objętej opracowaniem). Strony planu lub inwentaryzacji należy ponumerować, zaopatrzyć w spis treści umieszczony na początku opracowania. W spisie map tworzących komplet należy podać ilość egzemplarzy map tworzących komplet zamieszczonych w planie. Jeden egzemplarz map winien być podklejony na płótnie lub folii i obustronnie zafoliowany lub w inny sposób zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.. W części końcowej opisu ogólnego (po zestawieniach tabelarycznych) należy umieścić rozdział p.t. ,,Uzgodnienia” gdzie zostaną zamieszczone poświadczenia o wyłożeniu planu w gminie oraz opinia miejscowego nadleśnictwa.
17. Do każdego opracowania należy dołączyć (w kieszeni na końcu opracowania) komplet map gospodarczych w skali stosownej do wielkości inwentaryzowanego obszaru lecz nie mniejszej niż 1:10 000 wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej z oznaczeniem numerów działek ujętych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów. Mapy powinny zawierać odniesienia terenowe w celu łatwego zidentyfikowania działek. Każdy egzemplarz mapy na odwrotnej stronie powinien być ponumerowany, zawierać wykaz oddziałów i pododdziałów. Mapa powinna zawierać napis tytułowy, określenie obiektu i położenia, datę stanu opracowania, skalę, szkic sytuacyjny miejscowości z usytuowaniem obszarów leśnych i numerami poszczególnych oddziałów, oznaczenie literami pododdziałów z podaniem gatunku głównego, podaniem jego udziału w składzie gatunkowym oraz wieku, oznaczenie cyfrą (liczba porządkowa) wydzieleń, zakolorowane pododdziały według gatunku panującego (posługując się barwami jak dla Lasów Państwowych), opis gruntów przyległych, podpis Wykonawcy.
18. Czystopisy uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów winny być wykonane przy użyciu drukarki komputerowej zapewniającej trwałość wydruku, tzn. druk nie może rozpływać się po zamoknięciu.
19. Rozbieżności między stanem faktycznym na gruncie, a ewidencją gruntów należy przedstawić w ,,Wykazie rozbieżności kategorii gruntów pomiędzy stanem w ewidencji a stanem na gruncie na działkach objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasów’’, jako integralną część uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów–wspólne opracowanie dla każdej gminy w wersji papierowej i elektronicznej.
20. Wyciągi zadań gospodarczych określonych w uproszczonych planach urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów należy wykonać oddzielnie dla każdego właściciela (współwłaściciela) wykazanego w ewidencji gruntów i przekazać Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych w postaci pliku tekstowego edytowalnego (np. doc, odt, xls) oraz w pliku PDF, odpowiadających oryginalnej wersji drukowanej.
21. Wykonawca dokona uzgodnienia z właściwym terenowo nadleśnictwem w zakresie przyjęcia docelowych typów gospodarczych drzewostanów, rodzaju rębni oraz składów gatunkowych upraw leśnych itp. Kopia tych uzgodnień przekazana zostanie Zamawiającemu.
22. Wykonawca uzgodni w razie potrzeby (strefa zagrożenia pożarowego) projekt uproszczonego planu urządzenia lasu w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Z uzgodnień tych należy sporządzić notatkę służbową i przekazać ją Zamawiającemu.
23. Po zakończeniu prac Wykonawca:
1) składa jeden egzemplarz projektu uproszczonego planu urządzenia lasu we właściwym terenowo urzędzie gminy, celem wyłożenia na okres 60 dni do publicznego wglądu. Wyłożone w gminie projekty planów muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych właścicieli lasów a także mapy.
2) powiadomi właściwego terenowo wójta gminy o konieczności pisemnego poinformowania właścicieli lasów o wyłożeniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
3) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie wyłożenia opracowań,
4) w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dostarczy Zamawiającemu pisemną informację o dokonaniu wyłożenia uproszczonych planów urządzenia lasu przez właściwych terenowo wójtów.
24. Wykonawca, w uzgodnionym z właściwym Urzędem Gminy terminie, w trakcie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu przeprowadzi co najmniej jednodniowy dyżur w siedzibie Gminy, w trakcie którego będzie udzielał zainteresowanym osobom (w razie złożenia zastrzeżeń i wniosków w sprawie planu) informacji dotyczących wyłożonych projektów planów. Dokumentację z przebiegu tego dyżuru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej.
25. Wykonawca zobowiązuje się udzielić zainteresowanym właścicielom niezbędnych informacji, analizować wpływające zastrzeżenia i wnioski oraz dokonywać ewentualnych korekt w projekcie uproszczonych planów urządzania lasu. Do złożonych wniosków i zastrzeżeń Wykonawca przygotuje propozycję rozstrzygnięcia i niezwłocznie przekaże do Zamawiającego celem rozpatrzenia, które nastąpi w terminie 5 dni roboczych. Rozstrzygnięcia podjęte przez Zamawiającego w wyniku rozpatrzenia złożonych zastrzeżeń i wniosków Wykonawca uwzględni w projekcie uproszczonych planów urządzania lasu.
26. Wykonawca uzyska od właściwego terytorialnie nadleśniczego nadleśnictwa pisemną opinię do każdego projektu uproszczonych planów urządzania lasu -zgodnie z art. 22 ust.3 ustawy o lasach.
27. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
28. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie pomiarów wykonanych w terenie.
29. Po wykonaniu całości zadań składających się na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do jego odbioru.
30. Całkowite wykonanie zamówienia łącznie z: wyłożeniem projektów uproszczonych planów urządzenia lasu w odpowiednich urzędach gmin, okresem na składanie zastrzeżeń i wniosków, uzyskaniem wymaganych opinii, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz odebraniem w/w projektów przez Zamawiającego protokołem odbioru przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie określonym przez Wykonawcę w formularzu oferty cenowej, jednak nie później niż do 16 listopada 2020 r. Odbiór kompletnej dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
31. Wraz z odbiorem przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy wykonanego w ramach Umowy.
32. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów, własnymi silami.
33. Wymagania wynikające z art. 29 ust.3a ustawy Pzp
1) Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związane z realizacją prac w terenie i polegające na dokonywaniu pomiarów i zbieraniu informacji potrzebnych do wykonania opisu taksacyjnego drzewostanu m.in.: przeciętna pierśnica, przeciętna wysokość, pozyskanie informacje na temat składu gatunkowego, średniego wieku, wymaganych zabiegów gospodarczych.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogu,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych
3) W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu – oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Osoby wskazane w oświadczeniu muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie osób ujętych w wykazie.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników).Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów ( oświadczeń lub kopii umowy/umów) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Płocka 39
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się