DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na n/w zadania:
- ZADANIE NR 1 – dostawa środków do czyszczenia i konserwacji sprzętu dla Służby Wychowawczej (formularz cenowy i wymagania przedmiotowe zał. nr 5A do SIWZ),
- ZADANIE NR 2 – dostawa środków czystości dla Służby Mundurowej (formularz cenowy
i wymagania przedmiotowe zał. nr 5B i 6B do SIWZ),
- ZADANIE NR 3 – dostawa materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do zabezpieczenia eksploatacji pojazdów dla Służby Samochodowej (formularz cenowy
i wymagania przedmiotowe zał. nr 5C do SIWZ),
- ZADANIE NR 4 – dostawa profesjonalnej chemii kuchennej dla Służby Żywnościowej (formularz cenowy i wymagania przedmiotowe zał. nr 5D do SIWZ),
- ZADANIE NR 5 – dostawa artykułów higienicznych, opakowań jednorazowych i sprzętu
sprzątającego dla Służby Żywnościowej (formularz cenowy zał. nr 5E do SIWZ, wymagania przedmiotowe zał. nr 6E do SIWZ).
- ZADANIE NR 6 – dostawa środków czystości i sprzętu sprzątającego dla Służby Infrastruktury (formularz cenowy i wymagania przedmiotowe zał. nr 5F do SIWZ).

Zamawiający nie ogranicza ilości zadań, w jakiej Wykonawca może złożyć ofertę, przy czym oferty dotyczące poszczególnych zadań muszą być kompletne.

3. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych. Towary zamienne muszą posiadać parametry i standardy jakościowe takie same bądź lepsze od wymaganych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności oferowanych wyrobów spoczywa na Wykonawcy.

5. Zamawiający przewiduje prawo opcji zgodnie z art. 34 ust.5 uPzp do wysokości kwoty brutto:
Zadanie nr 2 – 76 000,00 zł
Zadanie nr 3 – 15 000,00 zł,
Zadanie nr 4 – 36 000,00 zł
Zadanie nr 5 – 22 000,00 zł
Zadanie nr 6 – 50 000,00 zł
w zakresie asortymentu zawartego w poszczególnych zadaniach zamówienia podstawowego.
Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 31.12.2020r. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym tj. załącznikach nr 5 do SIWZ. Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji.
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a
nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od
zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji
zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
6. Warunki gwarancji:
- Zadanie nr 1, 3, 5, 6 – gwarancja producenta, lecz nie krótsza niż 12 m-cy od daty dostawy
do magazynu Zamawiającego;
- Zadanie nr 2 - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty posiadające termin ważności
nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy;
- Zadanie nr 4 - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty fabrycznie nowe,
posiadające termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do magazynu
Zamawiającego (z wyjątkiem produktów biobójczych, których termin przydatności określony
jest poprzez wpis w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym);
7. Miejscem realizacji zamówienia jest:
ZADANIE NR 1 - magazyn służby Wychowawczej znajdujący się na terenie 31 BLT w Poznaniu,
ul. Silniki 1, 61-325 Poznań,
ZADANIE NR 2 - magazyn służby Mundurowej znajdujący się na terenie 31 BLT w Poznaniu,
ul. Silniki 1, 61-325 Poznań,
ZADANIE NR 3 - magazyny służby czołgowo-samochodowej znajdujące się na terenie:
- 31 BLT ul. Silniki 1, 61-325 Poznań,
- JW, Zespół Zamiejscowy, 64-100 Leszno, ul. Racławicka 1,
- JW, Zespół Zamiejscowy, 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego2.
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne
lokalizacje znajduje się w formularzu cenowym dla Zadania
nr 3 (Załącznik nr 5C do SIWZ)
ZADANIE NR 4 i 5 - magazyn służby żywnościowej znajdujący się na terenie
31 BLT w Poznaniu, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań,
ZADANIE NR 6 - magazyny służby infrastruktury znajdujące się na terenie:
- 31 BLT ul. Silniki 1, 61-325 Poznań,
- JW, Zespół Zabezpieczenia, 63-100 Śrem, ul. Sikorskiego2,
Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne
lokalizacje znajduje się w formularzu cenowym dla Zadania
nr 6 (Załącznik nr 5F do SIWZ)
Do czasu odbioru materiałów przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą materiałów ponosi Wykonawca.


15. Termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty przyjęcia towaru stanowiącej przedmiot
zamówienia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
17. Wymagania dotyczące realizacji umowy, gwarancji, kar zawarte są w załącznikach nr 4a,4b,4c do SIWZ – Projekt umowy
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
19. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
20. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
21. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówienie publicznych, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

31 Baza Lotnictwa Taktycznego
Ul. Silniki 1
Poznań 61-325
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się