Usuwanie drzew i krzewów w Gminie Czerwonak w 2020 r

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Usuwanie drzew i krzewów w Gminie Czerwonak w 2020 r.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) usuwanie drzew, krzewów, odrostów;
2) usuwanie karp po ściętych drzewach;
3) usuwanie gałęzi w koronach drzew;
4) wymanipulowanie grubizny opałowej wraz z wyrzynką drewna opałowego z kłód drewna
i przekazanie drewna pod wskazane przez Zamawiającego adresy na terenie gminy Czerwonak (do 500 km w czasie trwania umowy);
5) wymanipulowanie grubizny opałowej wraz z wyrzynką drewna opałowego z kłód drewna, ułożenie na paletach, ofoliowanie palety i transport palet do magazynu w Koziegłowach;
6) zrębkowanie gałęzi i krzewów oraz załadunek i transport (do 50 km w czasie trwania umowy) zrębków we wskazane miejsce lub rozsypanie ich w miejscu wykonywania prac – zgodnie z dyspozycją Zamawiającego; odpadową masę organiczną nie nadającą się do zrębkowania należy przekazać do kompostowania;
7) okrzesywanie drzew;
8) zgrabienie i wywiezienie odpadów biodegradowalnych;
9) uporządkowanie terenu po wykonaniu wyżej wymienionych prac.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały
w załącznikach 5 (Kosztorysowe zestawienie usług na usuwanie drzew i krzewów w gminie Czerwonak w 2020 r., dalej kosztorysowe zestawienie usług) i 6 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ.
4. Postanowienia inne:
1) W związku z realizacją przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało także m.in.:
a) dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia
b) zabezpieczenie terenu, na którym wykonywana jest usługa;
c) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,
d) utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz uporządkowania z błota i innych nieczystości dróg, po których odbywa się transport sprzętu związanego z realizacją przedmiotowego zadania;
e) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie prac oraz w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonanych prac, urządzeń bądź instalacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
f) zakup drewna, pozyskanego w wyniku wycinki drzew, w ilości 50% z każdego zlecenia, po cenie jednostkowej wskazanej w ofercie,
g) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej do wysokości złożonej oferty.
2) Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy prac, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Źródlana 39
Czerwonak 62-004
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39
Czerwonak 62-004
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się