ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH W TRAKCIE NAWAŁNICY – III etap

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w trakcie nawałnicy w roku 2017 – III etap, poprzez wykonanie nawierzchni nieulepszonej z tłucznia kamiennego oraz częściowo z płyt typu Yomb i płyt pełnych drogowych z podziałem na 3 części:

CZĘŚĆ 1 - Odbudowa nawierzchni drogi nr 195039G, ul. Podlaszewskiego w Dziemianach (dz. nr 236/4, 240/25, 655 obr. ew. Dziemiany) w km od 0+000 do 0+380)

CZĘŚĆ 2 - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 195027G, Raduń-Kalwaria (dz. nr 63/1 obr. ew. Raduń) w km od 0+000 do 0+800

CZĘŚĆ 3 - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 195025G Kolano-Jastrzębie (dz. nr 449/3 obr. ew. Dziemiany, 448/4, 88/2, 453/3, 88/3, 118, 269 obr. ew. Jastrzębie) w km od 0+000 do 2+000.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usunięcie humusu, wykopy, koryto pod konstrukcję nawierzchni, nasypy),
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (odcinkowo),
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie warstwy górnej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
- wykonanie podsypki piaskowej (dotyczy dróg na których odcinkowo planowana jest budowa i przebudowa nawierzchni z płyt typu Yomb i płyt drogowych) - Część 1, Część 2 i Część 3,
- przebudowa nawierzchni z płyt drogowych pełnych ( dotyczy dróg na których odcinkowo planowana jest przebudowa istniejącej nawierzchni z płyt drogowych pełnych) - Część 2,
- profilowanie skarp i wykonanie poboczy,
- udrożnienie istniejących urządzeń odwadniających (przepustów, rurociągów i rowów przydrożnych.

1. Roboty przewidziane do wykonania należy wycenić i wykonać zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlanym i STWiORB oraz zawartymi w tych dokumentach opisami technicznymi, obowiązującymi normami technicznymi – PN i PN-EN, załączoną częścią rysunkową oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Załączony przedmiar robót, służy jako dokument pomocniczy do wyceny zadania inwestycyjnego, który należy sprawdzić i uzupełnić w zakresie rzeczowym i obmiarowym z projektem budowlanym i załączoną częścią rysunkową, celem właściwej wyceny całej inwestycji. W wycenie oraz zakresie robót uwzględnić przywrócenie innych nawierzchni i nasadzeń m.in. skarp i poboczy do stanu pierwotnego.
3. Zaleca się zapoznanie się z terenem przeznaczonym pod realizację przebiegu całej inwestycji, celem wyceny ewentualnych prac naziemnych i innych pominiętych w opracowaniach projektowo-kosztorysowych.
4. Ofertę cenową należy przygotować w formie kwoty ryczałtowej dla danej części inwestycji.
5. Zamawiający wymaga wykonania badań próbek kruszywa łamanego przeznaczonego do wbudowania.
6. Materiał pozyskany z korytowania należy przewieźć i wbudować na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od terenu budowy.
7. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną na etapie przygotowania do robót budowlanych (w tym.: wytyczenie trasy dróg w terenie, ewentualne rozstrzyganie wątpliwości co do przebiegu granic )
8. Po zakończeniu inwestycji, na dzień odbioru Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić kosztorysy powykonawcze - uproszczone całej inwestycji z obmiarem wykonanych robót oraz dokumentacją budowlaną powykonawczą obejmującą również część rysunkową - plany zagospodarowania terenu z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
9. Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy własne produktów należy traktować tylko jako wskazanie parametrów nie gorszych niż wymienione w projektach.

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w dokumentacji przetargowej nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy PZP a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne, np.: klasa, wytrzymałość lub inne, nie będą gorsze od urządzeń jakie zostały przyjęte w dokumentacji. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. Wszystkie wskazane w opracowaniach projektowych nazwy własne produktów należy traktować tylko jako wskazanie parametrów nie gorszych niż wymienione w projektach.

II. Zatrudnienie osób wykonujących czynności
1. Stosowanie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu wszystkich robót budowlanych na terenie budowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W celu uniknięcia wątpliwości strony określają, iż wymóg ten nie dotyczy między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
c) innych dokumentów,
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za spełnienie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności na podstawie umowy o pracę. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę skutkujące sankcją w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

III. Przedmiot zamówienia należy realizować w sposób uwzględniający dostosowanie do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

IV. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące na jakość wykonanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń od daty odbioru końcowego robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 8 Marca 3
Dziemiany 83-425
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Dziemiany
ul. 8 Marca 3
Dziemiany 83-425
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się