Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń Urzędu Gminy Michałowice

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje:
staranne i kompleksowe sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Michałowice zlokalizowanego w Regułach ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.
Usługa utrzymania czystości świadczona będzie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach popołudniowych. Godziny sprzątania (popołudniowe) zostaną ustalone indywidualnie z Wykonawcą wybranym w postępowaniu. Sprzątanie archiwum, pokoju referatu informatyki, serwerowni, kancelarii tajnej, referatu spraw obywatelskich, kadr, części pomieszczeń zajmowanych przez GOPS oraz w kasie Urzędu pod nadzorem osób użytkujących te pomieszczenia do godz. 16:00.
W przypadku imprez organizowanych na Sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w soboty oraz niedziele w tym samym tygodniu, usługa utrzymania czystości powinna zostać również świadczona w sobotę po zakończeniu imprezy, lub w niedzielę rano przed rozpoczęciem kolejnej imprezy na telefoniczne lub mailowe zgłoszenie tego faktu Wykonawcy, które powinno zostać przekazane nie później niż w piątek do godziny 12.00.
W przypadku utrzymania czystości i porządku na Sali Konferencyjnej usługi objęte przedmiotem zamówienia będą świadczone po zakończonych spotkaniach w tym posiedzeniach Rady Gminy bądź rano dnia następnego przed rozpoczęciem pracy pracowników Zamawiającego.
Z wybranym Wykonawcą zostaną ustalone stałe terminy (dni) sprzątania objętego zakresem zamówienia ale nie wchodzące w zakres codziennego sprzątania pomieszczeń. Ustalenia zostaną dokonane najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Usługi będą świadczone codziennie od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy Urzędu:
poniedziałek: 9:00-18:00, wtorek: 8:00-17:00, środa – czwartek: 8:00 – 16:00, piątek: 8.00 – 14.00. Posiedzenia Rady Gminy odbywają się po godz.16:00.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni dodatkowo w ciągu dnia dyżur minimum jednej osoby sprzątającej w godzinach pracy urzędu do bieżącego utrzymania wysokiego standardu czystości w toaletach, holu wejściowym, biurze obsługi, klatce schodowej, korytarzach oraz reagowania w sytuacjach nagłych (np. rozlanie).
Wykonawca do prawidłowej realizacji usług objętych zamówieniem zapewni własnym staraniem i na własny koszt sprzęt i środki czystości, środki higieniczne, środki zapachowe oraz worki do koszy na śmieci i niszczarek.
Zamawiający nie zwraca kosztów zakupu ww. artykułów, Wykonawca zapewni ten asortyment
w ramach oferowanego wynagrodzenia.
Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu zamówienia zakupione przez Wykonawcę, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w branży porządkowej, powinny odpowiadać wszelkim wymogom bhp i ochrony środowiska oraz winny posiadać niezbędne atesty i zezwolenia. Środki chemiczne nie mogą być trujące i o przykrym, ostrym zapachu ani nie mogą powodować uszkodzeń czyszczonych powierzchni.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego okaże niezbędne atesty, świadectwa certyfikaty np. certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności, karty charakterystyki produktów używanych do świadczenia usług i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą personelu, jak również zobowiązany jest do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym przez cały czas realizowania zamówienia.
Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą Umową.
Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy. W przypadku niespełnienia powyższego warunku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie naliczał kary umowne za każdy dzień niespełnienia powyższego warunku.
Wykonawca jak również personel wykonawcy zobowiązani będą zachować w tajemnicy wszelkie informacje na temat spraw lub działalności („Informacji poufnych”), w których posiadanie mogli wejść wykonując przedmiot umowy i będą traktować jako poufne oraz nie ujawniać ich innym stronom ani nie wykorzystywać ich w inny sposób niż związany z realizacją umowy.
Usługa musi być wykonana w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój oraz posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do użytku w pomieszczeniach biurowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
Wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianom. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wystawieniu faktury za wykonane usługi nie częściej niż jeden raz w miesiącu.
Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa z zachowaniem przepisów bhp i p.poż. oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac.
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia z podaniem imienia i nazwiska) wraz z kopiami oświadczeń o niekaralności tych osób za przestępstwa przeciwko mieniu oraz na bieżąco aktualizować oświadczenia i wykaz.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1.Na podstawie art. 29 ust. 3a (klauzule społeczne) ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia.
2.Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) osoby wykonujące usługi sprzątania w godzinach pracy Urzędu (pełnienia tzw. dyżuru)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Aleja Powstańców Warszawy 1
Michałowice 05-816
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Gmina Michałowice
Aleja Powstańców Warszawy 1
Michałowice 05-816
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się