Budowa drogi w sołectwie Skarżyn-Kolonia

» Opis zapytania

Budowa drogi o długości 397,98 m w miejscowości Skarżyn - Kolonia.

Wykaz planowanych robót:

- roboty przygotowawcze,
- ułożenie warstw podbudowy
- wykonanie robót nawierzchniowych,
- ustawienie oznakowania
- roboty porządkowe.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna i przedmiar robót. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentacji projektowej, definiującej zamówienie do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty, lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Jeżeli na rysunkach, w STWiORB oraz w przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Turecka 16
Malanów 62-709
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Malanów
ul. Turecka 16
Malanów 62-709
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się