„Remonty dróg gminnych o nawierzchni gruntowej”

» Opis zapytania

5.1. Zamówienie dotyczy remontu nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni gruntowej za pomocą walca i równiarki oraz utwardzenie dróg gruzem budowlanym, tłuczniem granitowym.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) utwardzenie dróg gminnych tłuczniem granitowym fr. 31,5-63 mm przy gr. 8 cm;
2) utwardzenie dróg gminnych gruzem przy gr. 8 cm;
3) transport materiału dostarczonego przez Zamawiającego do wbudowania w nawierzchnię drogi na odległości do 5 km;
4) utwardzenie dróg gminnych za pomocą materiału dostarczonego przez Zamawiającego przy gr. 8 cm;
5) wykorytowanie 1 m2 (głębokość do 25 cm);
6) wywóz urobku – 1 m3 na odległość do 5 km;
7) praca równiarki samojezdnej;
8) praca walca wibracyjnego samojezdnego.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
5.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.
1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5.4. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy
5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a:
5.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie prace i roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem Kierownika budowy.
5.5.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.5.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
5.5.4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w pkt. 5.5.1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu lub zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności.
5.5.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5.6. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Al. Niepodległości 10
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Jarocin
Al. Niepodległości 10
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się