Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków Pełnomocnika Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ds. bezpieczeństwa informacji

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na pełnieniu obowiązków Pełnomocnika Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ds. bezpieczeństwa informacji zgodnie z:
1) przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 2247);
3) Normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, dotyczącą wymagań w zakresie techniki informatycznej, techniki bezpieczeństwa, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, lub normą równoważną;
4) przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 1560);
5) przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);
oraz innymi właściwymi przepisami prawa.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Spokojna 13a
Warszawa 01-044
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały wykończeniowe, farby, posadzki
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Spokojna 13a
Warszawa 01-044
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się