Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

» Opis zapytania

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:
1)Czyszczenie studni rewizyjnych i chłonnych oraz ulicznych studzienek ściekowych.
2)Czyszczenie kanałów i przykanalików sieci kanalizacji deszczowej.
3)Czyszczenie odwodnień liniowych terenu typu ACO-DRAIN.
4)Wymiana uszkodzonych włazów i kratek ściekowych oraz elementów odwodnień liniowych – ACO-DRAIN.
5)Regulacja pionowa włazów i kratek ściekowych.
6)Realizacja zgłoszonych przez Zamawiającego „spraw pilnych” polegających m.in. na:
a)Uzupełnieniu brakujących kratek na wpustach i włazach na studniach;
b)Wypompowaniu wody z dróg, budynków, terenów zielonych i innych, które uległy podtopieniu w wyniku niesprawnego działania lub awarii miejskiej kanalizacji deszczowej;
c)Udrożnieniu wpustów, studni oraz kanałów poprzez ich wyczyszczenie, których zanieczyszczenie powoduje wystąpienie podtopień na danym terenie tj. dróg, budynków, terenów zielonych i innych;
d)Zabezpieczeniu miejsca awarii oraz oznakowania miejsca prowadzonych prac wraz z ewentualnymi utrudnieniami w ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;
e)Podjęcia działań w czasie podanym w ofercie licząc od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, także w dni wolne od pracy świąteczne oraz w porze nocnej;
7)Wykonanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (jeżeli będzie taka konieczność);
8)Przeglądy techniczne istniejących i nowobudowanych sieci kanalizacji deszczowych;
9)Przekazanie raz na kwartał informacji o liczbie przechowywanych elementów kanalizacji deszczowej oraz o odpadach wytworzonych podczas realizacji zleconych prac;
10)Zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas czyszczenia elementów sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z ustawą O odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. z 2018 r poz. 992 ze zm), gdyż odpad powstały w wyniku czyszczenia jest własnością Wykonawcy i po jego stronie spoczywa odpowiedzialność za jego prawidłowe zagospodarowanie;
11)Przechowywanie w magazynie Wykonawcy elementów kanalizacji deszczowej pochodzących z demontażu np.: kratki, włazy;
12)Raz w roku na podstawie spisanego protokołu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym należy zdać do punktu skupu złomu uszkodzone elementy kanalizacji deszczowej nie nadające się do ponownego zastosowania i uzyskać dowód przyjęcia złomu uprawniającego do wystawiania przez Wydział Dróg faktury sprzedaży;
13)W uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie art.62 Prawa budowlanego dokonania przeglądów sieci kanalizacji deszczowej i zgodnie z art.64 Prawa budowlanego dokonanie wpisów dotyczących zrealizowanych przez Wykonawcę usług polegających na: naprawie, czyszczeniu, inspekcji i ocenie stanu technicznego kolektorów w przekazanych przez Zamawiającego książkach obiektów budowlanych;
14)Wykonawca przejmie odpowiedzialność na czas trwania umowy z tytułu szkód komunikacyjnych powstałych w wyniku np. niezabezpieczonego wpustu czy powstałego zalewiska na niedrożnym wpuście deszczowym lub innych, a związanych z realizacją zamówienia.
15)Zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności:
a)Szczegółowy zakres zamówienia
b)Tabela Elementów Rozliczeniowych stanowiąca załącznik do oferty Wykonawcy robót,
c)Projekt Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2020 | 10:30


» Lokalizacja

Sikorskiego 3-4
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Miasto Gorzów Wlkp.
Sikorskiego 3-4
Gorzów Wielkopolski 66-400
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się