„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby otwarcia Dziennego Domu Pomocy Medycznej” w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPSL.09.02.06-24-05F0/18-00

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest:
„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby otwarcia Pszczyńskiego Dziennego Domu Pomocy Medycznej” w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPSL.09.02.06-24-05F0/18-00.
Zakres:
1. Roboty budowlane
a. remont pomieszczeń,
b. wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych,
c. demontaż i montaż ścianek działowych,
d. demontaż i montaż stolarki drzwiowej,
e. wykonanie posadzek,
f. malowanie ścian i sufitów,
g. biały montaż wraz z akcesoriami,
2. Roboty instalacji elektrycznych i niskoprądowych
a. instalacje oświetlenia ogólnego,
b. instalacje gniazd,
3. Roboty sanitarne
a. wykonanie wentylacji,
b. roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z: dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. tj.: tam, gdzie w dokumentacji, specyfikacji technicznej lub przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją, uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanych w ofercie materiałów spoczywa na Wykonawcy, który zobowiązany jest załączyć do oferty opisy techniczne, atesty, certyfikaty albo inne dokumenty dotyczące proponowanych materiałów potwierdzające, że są one równoważne wobec materiałów wskazanych przez Zamawiającego tzn., że spełniają co najmniej minimalne warunki/parametry określone w SIWZ i załącznikach do niej.

Obmiary robót zawarte w przedmiarach mają wyłącznie charakter informacyjny (pomocniczy). Dla potrzeb wyceny i późniejszej realizacji udostępniana dokumentacja techniczna j.w. opisująca przedmiot zamówienia musi być rozpatrywana łącznie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, które są załącznikiem do SIWZ – załącznik nr 7.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Witolda Antesa 11
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

SZPITAL POWIATOWY w PSZCZYNIE prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Witolda Antesa 11
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się