PRZEBUDOWA CENTRUM HANDLOWO-TARGOWEGO W PSZCZYNIE - KOSZARY UŁAŃSKIE – OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w latach 2020-2021.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Przebudowa Centrum Handlowo-Targowego w Pszczynie” polegającej na dostawie i montażu pawilonów handlowych wraz z robotami towarzyszącymi, tj. wykonanie niezbędnej infrastruktury, wymaganej do wykonania zamówienia, oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją w latach 2020-2021 oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. dla realizacji planowanej inwestycji.
2. 5. Ogólne założenia projektowe: w założeniu Zamawiającego w przedmiotowym obiekcie powinno się znaleźć 25 handlowych stoisk zewnętrznych w dwóch rodzajach, tj. stoiska zamknięte i stoiska otwarte (liczba stoisk otwartych i zamkniętych zostanie określona przez użytkownika obiektu, tj. Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o., która będzie pełniła nadzór nad proponowanymi rozwiązaniami projektowymi), wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem; miejsca postojowe wraz z miejscami dla niepełnosprawnych o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami (wymagana ilość miejsc postojowych dla przedmiotowego zadania winna być zgodna z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczącym stanowisk postojowych); zagospodarowanie terenu, które obejmuje obszar od strony północnej budynku tj. od ul. Kopernika w zakresie:
a. wyznaczenia nowych miejsc postojowych,
b. zagospodarowania terenu zielenią niską w mobilnych donicach,
c. zaprojektowania elementów małej architektury jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, parkingi stojaki z miskami dla psów, tablice informacyjne
3. Realizacja przedmiotu zamówienia winna zakładać likwidację barier architektonicznych stanowiących przeszkodę w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w obrębie targowiska.
4. 7. Dokumentacja musi być opracowana w szczególności zgodnie z:
a. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przepisami wykonawczymi do ww. ustawy oraz normami stosowanymi w budownictwie,
b. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych , w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, bez naruszania zasad opisanych w art. 29-31 ustawy,
c. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ,
d. rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
e. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,
f. ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się