Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych SN i nn i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i monitoringu w ciągu ulicy Orlej we wsi Szczęsne (odcinek między ul. Słodką i Łagodną) w gminie Grodzisk Maz. wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy

» Opis zapytania

1. Stan istniejący:

Lokalizację terenu objętego projektowaniem pokazano na planie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki – „Orientacja”, załącznik nr 7 do SIWZ. Jest to odcinek ciągu drogi gminnej nr 150232W na terenie wsi Szczęsne – ul. Orla - od ul. Słodkiej do skrzyżowania z ul. Łagodną (dot. linii SN, nn i WLZ-ów, oświetlenia ulicznego).
W drodze istnieją sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, teletechniki (częściowo podwieszona na słupach energetycznych), energetyczne oraz przyłącza od tych sieci do budynków mieszkalnych i działek. Przyległe do tych dróg działki stanowią własność prywatną mieszkańców lub Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne), złożenie wniosków i uzyskanie pozwoleń na przebudowę sieci elektroenergetycznych i linii oświetlenia ulicznego i monitoringu miejskiego oraz złożenia zgłoszenia wykonania robót na budowę WLZ-ów oraz pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.
Podstawą do w/w projektów jest „Koncepcja lokalizacji sieci energetycznych w pasie drogowym” opracowana przez ENERGETYK Obiała (załącznik nr 7a do SIWZ).
Inwestorem przebudowy linii energetycznych SN i NN będzie PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa.
Inwestorem przebudowy WLZ oraz budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego i monitoringu będzie Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
UWAGA: Na odcinkach, gdzie linie teletechniczne są podwieszone na słupach energetycznych należy wykonać projekt kablowych sieci teletechnicznych i przyłączy teletechnicznych do budynków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się