Rewitalizacja Parku Zdrojowego – poprawa infrastruktury w ramach Projektu Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach inwestycji p.n.
„Rewitalizacja Parku Zdrojowego – poprawa infrastruktury w ramach Projektu
Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach
Templin i Połczyn-Zdrój”.
Projekt nr INT67 jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego na działce nr 61 i 57/9, obręb 005 w Połczynie-Zdroju. (wpisanego do Rejestru Zabytków pod nr 672).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera:
- Projekt budowlany pn. „Wymiana nawierzchni wraz z podbudową alei parkowej Parku Zdrojowego , 78-320 Połczyn-Zdrój, działka nr 61/1, 61/2, obręb 005” sporządzony przez tech. Ryszard Kotynia, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg nr RR.IJK-7137-19/05,
- Projekt budowlany pn.” Przebudowa alei parkowych: nawierzchni placu przed pijalnią wody mineralnej „Joasia”, ścieżki poprzecznej pod amfiteatrem i basenem, schodów prowadzących do sanatorium Podhale” sporządzony przez inż. Bogusław Drożdż, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej nr A/PNB/8300/268/81
- Projekt budowlany pn. ”Przebudowa alei parkowych – branża elektryczna” ” sporządzony przez mgr inż. Tadeusz Kmieć, uprawnienia budowlane nr A/PB/8300/208/84.
- Przedmiar robót – element pomocniczy
- Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót
wraz z:
- Pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 187/2017, znak AB.6740.209.2017 z dnia 20.07.2017 r.,
- Pozwoleniem na budowę Decyzja Nr 133/2015, znak AB.6740.132.2015 z dnia 16.06.2015 r.,
Realizacja zadania obejmuje:
- przebudowę wraz z wykonaniem odwodnienia placu przed pijalnią wody mineralnej
„Joasia”,
- remont schodów przy amfiteatrze prowadzących do sanatorium „Podhale”,
- remont oświetlenia Parku Zdrojowego,
Aby nadać parkowi stylowy wygląd należy zainstalować latarnie, które wyglądem będą
współgrać zarówno z istniejącymi lampami parkowymi zamontowanymi w alejce środkowej, z architekturą zieleni, jak i z architekturą pobliskich pawilonów uzdrowiskowych.
- remont stawu parkowego wraz z udrożnieniem rury doprowadzającej wodę do stawu
w Parku Zdrojowym w Połczynie –Zdroju.

Uwagi końcowe
- Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi,
obowiązującymi przepisami w odniesieniu do poszczególnych branż budowlanych,
aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa
budowlanego oraz przepisami BHP.
Do wykonywania robót budowlanych należy zastosować materiały posiadające aprobatę
techniczną (ewentualnie atest) oraz przeprowadzać wszystkie konieczne badania techniczne
w trakcie realizacji robót.
- Na etapie przetargowym Wykonawcy są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się ze
SIWZ, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót
oraz ewentualnie terenem budowy, aby wnieść ewentualne zapytania i uwagi przed
terminem składania ofert i podpisaniem umowy na realizację zadania.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-instalacyjnych i montażowych
należy sprawdzić wymiary projektowe ze stanem faktycznym na budowie.

Instalacje i montaż urządzeń wykonywać zgodnie z normami, warunkami technicznymi
i wytycznymi montażowymi określonymi przez producentów montowanych urządzeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 42433
Połczyn-Zdrój 78-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Połczyn-Zdrój
Plac Wolności 42433
Połczyn-Zdrój 78-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się