Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu widowni muszli koncertowej amfiteatru w Koźlu - II Postępowanie

» Opis zapytania

Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na świadczenie usług projektowych dla potrzeb zagospodarowania terenu widowni muszli koncertowej amfiteatru w Koźlu. A. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1) wykonanie opracowań przedprojektowych: a) opracowań geodezyjnych; b) dokumentacji geotechnicznej; 2) Koncepcji programowo-przestrzennej; 3) opracowanie dokumentacji projektowej złożonej z: a) projektu budowlanego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zbiorem wszystkich wymaganych przepisami prawa warunków, uzgodnień, opinii czy decyzji (zwanym dalej „dokumentami formalno-prawnymi”); b) dokumentacji dla zgłoszenia robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę, w tym odpowiedniego projektu wykonawczego do tego zgłoszenia, c) projektu wykonawczego, d) przedmiaru robót; 4) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 5) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z zestawieniem kosztów inwestycji. B. Na przedmiot zamówienia składają się również następujące czynności: a) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii; b) uzyskanie decyzji zwalniającej od zakazów wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału (art.176 Prawa wodnego). c) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2 w terminie umożliwiającym ewentualne
skorzystanie z trybu odwoławczego; d) przygotowanie tabeli równoważności, o której mowa w pkt. II.6.d niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia; e) sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu widzenia kompletności przedmiotu zamówienia lub jego części składowej; f) uczestniczenie w spotkaniach informacyjnych, konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego; g) na wniosek Zamawiającego - wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót: - na etapie realizacji umowy, - w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót. C. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający informuje, iż nie stawia wymogu określonego w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, polegającego na tym, że osoby zaangażowane w realizację zamówienia były zatrudnione na umowie o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm). D. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m.in. cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy wraz z załącznikami zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Piramowicza 32
Kędzierzyn-Koźle 47-200
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się