Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle – etap I

» Opis zapytania

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1. Informacje podstawowe.
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na realizacji I etapu inwestycji pn.: Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Kędzierzyn-Koźle.

Zakres prac realizowanych w ramach I etapu obejmuje:

5.1.1. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne w km wału 1+700 – 1+900
pomiar wałów
• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa wału
• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych przed wykonaniem i w trakcie wykonywania robót ziemnych.
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
3. Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi.
4. Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów.
5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.
6. Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót.
7. Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy.

2. pomiar dróg tymczasowych (zjazdy i dojazdy)
• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.

3. wyznaczenie linii rozgraniczających granice inwestycji
• roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – pomiar – wyznaczenie linii rozgraniczających w terenie w graniach inwestycji.
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.

5.1.2 Roboty przygotowawcze w km wału 1+700 – 1+900
1. drogi tymczasowe i wyznaczenie linii rozgraniczających
• wykonanie płotka ekologicznego wyznaczającego linię rozgraniczającą pomiędzy terenami wyznaczonymi jako teren wykonywania inwestycji rozbudowy wału przeciwpowodziowego określony według wytycznych projektu technicznego, a terenami o innym przeznaczeniu na użytkowanie
• usunięcie humusu
• roboty ziemne z transportem urobku
• wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych
• wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych
• układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych - drogi tymczasowej
• utrzymanie drogi tymczasowej w trakcie wykonywania robót
• rozbieranie drogi tymczasowej.
• odtworzenie powierzchni po likwidacji drogi tymczasowej
• humusowanie terenu
• uprawa płużna terenów zadarnionych płaskich i falistych
• rozebranie płotka ekologicznego

5.1.3 Usuwanie i zabezpieczenie drzew w km 0+000 – 1+900
• przycięcie konarów drzew na długości wału dla stworzenia skrajni pracy maszyn i środków transportu, założenie 30% drzewa średnicy 66-75 cm i > 75 cm drzewa w skrajni wału wraz z transportem odpadów drzewnych,
• mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm, 16-25 cm, 26-35 cm, 36-45 cm, 46-55 cm, 102 cm, 125 cm – gatunek drzew mieszany,
• mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31 – 60 % powierzchni – usuwanie krzewów i podrostów drzew – gatunek mieszany,
• wywożenie dłużyc, karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 40 km,
• zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych – drzewa chronione
• zabezpieczenie drzew o średnicy powyżej 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych – drzewa chronione

5.1.4 Roboty ziemne wałowe w km wału 1+700 – 1+900
• usunięcie w humusu
• roboty ziemne z transportem urobku
• zagęszczenie podłoża pod nasypy zapór ziemnych - wał przeciwpowodziowy
• przygotowanie podłoża pod nasypy
• pozyskanie gruntu na nasyp i przejazdy
• materiał kruszywo – piasek – grunt z ukopu i dowozy na nasypy wałowe i przejazdy
• wykopy oraz przekopy wykonane na odkład – wykop w obrębie korpusu wału ze skutecznym uszczelnieniem
• przemieszczenie mas ziemnych
• formowanie i zagęszczanie nasypów
• plantowanie powierzchni wału pod matę bentonitową
• ułożenie maty bentonitowej
• humusowanie
• zagospodarowanie terenu
• założenie i zabezpieczenie reperu

5.1.5. Roboty ziemne w km wału 1+700 – 1+900
• wykonanie zjazdu
• zagospodarowanie poboczy
• likwidacja rowu

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne:
Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować wyznaczenie w trenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem. Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z nich przez cały czas trwania budowy. Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót ziemnych lub jej etapów i odcinków.

Roboty przygotowawcze i pomocnicze (drogi tymczasowe; usuwanie drzew, zakrzaczeń i zabezpieczenie drzew, prześwietlenie drzewostanu)
Usuwanie i zabezpieczenie drzew
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (ściółka, kora, drobne gałęzie) z wywozem poza obręb robót Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeśli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robót – drogi tymczasowe
Podłoże pod tymczasowe nawierzchnie, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych oraz wypełnienie spoin powinno być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Roboty i budowle wałowe:
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999. Sposób wykonania wykopu i zabezpieczenia jego ścian, powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia ścian wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się