Zakup i dostawa produktów toaletowych i środków czystości do pielęgnacji obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze z podziałem na trzy zadania

» Opis zapytania

3.2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 zadania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, dwa lub trzy zadania.
3.3. Szczegółowe zestawienie asortymentowo – ilościowe dotyczące poszczególnych zadań zawierają Tabele wykazu asortymentu stanowiące załączniki nr I.3.1 – I.3.3 do SIWZ.
Uwaga:
wypełnione przez Wykonawcę Tabele wykazu asortymentu stanowiące załączniki nr I.3.1 – I.3.3 do SIWZ winny uwzględniać ewentualne zmiany w opisie przedmiotu zamówienia wprowadzone przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert – Wykonawca winien dołączyć do oferty w przypadku zmian w SIWZ ostateczną wersję opisu przedmiotu zamówienia.
3.5. Ilości asortymentu podane w załącznikach nr I.3.1 – I.3.3 do SIWZ są wielkościami szacunkowymi, maksymalnymi założonymi do zamówienia.
3.6. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji zamówienia w pełnym zakresie a Dostawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykorzystania maksymalnej ilości i wartości zamówienia.
3.7. Dostawca musi dostarczyć asortymenty jako produkty nowe, w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach, posiadające zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny ich transport;
3.8. Wszystkie opakowania asortymentu muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z nazwą produktu, instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, pojemnością oraz datą produkcji z okresem ważności.
3.9. Dostarczony asortyment musi posiadać termin przydatności do zużycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego dla asortymentu określonego w załączniku nr I.3.1 do SIWZ, dla asortymentu określonego w załączniku nr I.3.2 do SIWZ dla pozycji: 1.1, 3.1, 3.2, dla asortymentu określonego w załączniku nr I.3.3 do SIWZ z wyłączeniem poz.1.4.
3.10. W przypadku ujawnienia wad jakościowych asortymentu, braków ilościowych lub w przypadku dostarczenia asortymentów przeterminowanych, zwietrzałych, nienadających się do użycia Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Dostawcę o tym fakcie drogą elektroniczną lub drogą faksową.
3.11. Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków ilościowych i do wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad i jego odbiór od Zamawiającego w terminie 3 dni od zgłoszenia, na własny koszt i ryzyko.
3.12. Wielkość każdej dostawy wynikać będzie z dyspozycji Zamawiającego, określanej każdorazowo zamówieniami jednostkowymi, zgłaszanymi drogą elektroniczną (na adres wskazany przez Dostawcę) lub drogą faksową (pod nr wskazanym przez Dostawcę).
3.13. Każda realizacja zamówienia jednostkowego (dostawa) zostanie potwierdzenia dokumentem dostawy podpisanym przez przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego.
3.14. Dostawca dostarczy towar w ciągu 48 godzin (dla wszystkich zadań) od momentu otrzymania każdego zamówienia jednostkowego od Zamawiającego, wg cen jednostkowych podanych w ofercie;
Uwaga:
Skrócenie czasu realizacji zamówienia jednostkowego (48 godzin) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ.
3.15. Dostawa, transport i rozładunek asortymentów (włącznie z wniesieniem do pomieszczenia magazynowego wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego) zrealizowana będzie transportem Dostawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego tj. Centrum Rekreacyjno Sportowego przy ul. Sulechowskiej 41 w Zielonej Górze w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 – 15.30 (pomieszczenie magazynowe znajduje się na poziomie -1, istnieje możliwość korzystania z windy);
Uwaga:
Dostawa, transport i rozładunek asortymentu określonego w załączniku nr I.3.3 do SIWZ (włącznie z wniesieniem do pomieszczenia magazynowego wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego) realizowana będzie do pomieszczenia magazynowego znajdującego się od strony wschodniej budynku CRS przy parkingu - kondygnacja podziemna podbasenia (zjazd pochylnią).
3.16. Ceny podane w ofercie są stałe przez cały okres trwania umowy, w tym ceny poszczególnych pozycji tabel wyliczenia ceny, będących jednocześnie zestawieniem asortymentu dla każdego z zadań.
3.17. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej dostawy, jej kompletność i zgodność ze zleceniem oraz za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, a będące następstwem niedotrzymania terminów dostawy, właściwości i jakości dostarczonego asortymentu.
3.18. Dostawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za rzeczywistą ilość zamówionego i dostarczonego asortymentu ustalonego w oparciu o podane w złożonej ofercie ceny jednostkowe.
3.19. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych otrzymanych po każdorazowej dostawie wg cen jednostkowych podanych w złożonej ofercie;
3.20. Dostawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ zobowiązany będzie złożyć:
1) karty charakterystyki asortymentów określonych w:
 załączniku nr I.3.1 do SIWZ (wszystkie produkty z wyłączeniem pozycji 2.3, 4.5)
 załączniku nr I.3.3 do SIWZ (wszystkie produkty z wyłączeniem pozycji 1.4)
2) karty produktu asortymentów określonych w:
 załączniku nr I.3.1 do SIWZ (wszystkie produkty)
 załączniku nr I.3.2 do SIWZ (wszystkie produkty)
 załączniku nr I.3.3 do SIWZ (wszystkie produkty)
3) Atesty dotyczące produktów określonych w załączniku nr I.3.2 do SIWZ poz. 3.1. i 3.2.
Uwaga:
Karty produktu i atesty winny być wystawione przez producenta danego produktu.
3.21. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3.22. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
3.23. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz z załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz z załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia.
3.24. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 09:30


» Lokalizacja

ul. Sulechowska 41
Zielona Góra 65-022
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sulechowska 41
Zielona Góra 65-022
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się