Wykonanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2030".

» Opis zapytania

Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2030".
Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2030”, zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania przedmiotu normami prawnymi oraz unijnymi, krajowymi i miejscowymi dokumentami o charakterze planistycznym i strategicznym, w tym:

1. Przygotowanie ogłoszenia na BIP i stronę internetową Miasta Inowrocław o przedmiocie zamówienia, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn. zm.);

2. Zebranie danych odnośnie nowych niskoemisyjnych działań;

3. Przygotowanie karty projektu, na której będą zgłaszane nowe działania;

4. Stworzenie bazy danych - zawierającej dane o gospodarce energetycznej miasta oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta;

5. Przeprowadzenie ankietyzacji bezpośredniej wśród mieszkańców i potencjalnych beneficjentów w formie papierowej i elektronicznej (min. 300 ankiet);

6. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i w razie konieczności opracowanie Prognozy;

7. Uzyskanie wymaganych uzgodnień;

8. Wykonanie ostatecznej wersji opracowania w formie elektronicznej (PDF i WORD) oraz w wersji papierowej w 4 egz.;

9. Udział w spotkaniach z interesariuszami, naradach, konferencjach dotyczących planu, w tym również jego prezentacja na komisjach i Sesji Rady Miejskiej.Wykonawca zapewnia gotowość do wprowadzenia zmian w przygotowywanym dokumencie jeżeli w trakcie opracowywania zostaną wydane lub zmienione wytyczne dotyczące przygotowania przedmiotowego dokumentu.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do opracowań będących przedmiotem niniejszego zapytania.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jednocześnie oświadcza, że nie będzie powielał, ani w jakikolwiek sposób nie będzie rozpowszechniał dokumentów przekazanych przez Zamawiającego i wykorzysta je jedynie do wykonania przedmiotu umowy.

Plan winien obejmować wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii. W Planie należy uwzględnić następujące elementy sektora publicznego i prywatnego:

- budynki, instalacje i urządzenia (budynki użyteczności publicznej, mieszkalne, oświetlenie publiczne, małe i średnie przedsiębiorstwa);

- transport publiczny i prywatny;

- lokalna produkcja energii elektrycznej;

- planowanie przestrzenne i planowanie transportu;

- zamówienia publiczne w zakresie termomodernizacji budynków i odnawialnych źródeł energii;

- współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami.

W Planie powinny być przedstawione możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje zawarte w przedmiocie zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:

Posiadanie wiedzy i doświadczenia, w tym względzie: wymagane wykonanie min. 3 dokumentacji pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Do postępowania należy dołączyć referencje wydane przez podmioty, na rzecz których PGN zostały wykonane.


W cenę propozycji należy wliczyć:
1) wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Termin wykonania: 6 m-cy od daty podpisania umowy.

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (6 m-cy od daty podpisania umowy.Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)
Wiedza i doświadczenie (Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykazu usług wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (referencje).
Wiedza i doświadczenie oceniane będą w następujący sposób: 4 pkt. za referencję, z tym, że ocenę ogranicza się do 10 referencji (maksymalnie 40 pkt).
)

Opis i specyfikacja:Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Inowrocławia na lata 2021-2030”, zgodnie z
obowiązującymi na dzień wykonania przedmiotu normami prawnymi oraz unijnymi,
krajowymi i miejscowymi dokumentami o charakterze planistycznym i
strategicznym, w tym:

1. Przygotowanie ogłoszenia na BIP i
stronę internetową Miasta Inowrocław o przedmiocie zamówienia, zgodnie z Ustawą
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2018, poz. 2081 z późn. zm.);

2.
Zebranie danych odnośnie nowych
niskoemisyjnych działań;

3.
Przygotowanie karty projektu, na
której będą zgłaszane nowe działania;

4. Stworzenie bazy danych -
zawierającej dane o gospodarce energetycznej miasta oraz wielkości emisji gazów
cieplarnianych z terenu miasta;

5. Przeprowadzenie ankietyzacji bezpośredniej
wśród mieszkańców i potencjalnych beneficjentów w formie papierowej i elektronicznej (min. 300 ankiet);

6.
Przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko i w razie konieczności opracowanie Prognozy;

7.
Uzyskanie wymaganych uzgodnień;

8.
Wykonanie ostatecznej wersji
opracowania w formie elektronicznej (PDF i WORD) oraz ersji papierowej w 4 egz.;

9. Udział w spotkaniach z interesariuszami, naradach,
konferencjach dotyczących planu, w tym również jego prezentacja na komisjach i Sesji Rady
Miejskiej.Wykonawca
zapewnia gotowość do wprowadzenia zmian w przygotowywanym dokumencie jeżeli w
trakcie opracowywania zostaną wydane lub zmienione wytyczne dotyczące przygotowania
przedmiotowego dokumentu.

Wykonawca przeniesie
na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do opracowań będących
przedmiotem niniejszego zapytania.

Wykonawca
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub
uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca
jednocześnie oświadcza, że nie będzie powielał, ani w jakikolwiek sposób nie
będzie rozpowszechniał dokumentów przekazanych przez Zamawiającego i wykorzysta
je jedynie do wykonania przedmiotu umowy.

Plan winien obejmować wszystkie sektory i podmioty będące
producentami i odbiorcami energii. W Planie należy uwzględnić następujące
elementy sektora publicznego i prywatnego:

- budynki,
instalacje i urządzenia (budynki użyteczności publicznej, mieszkalne,
oświetlenie publiczne, małe i średnie przedsiębiorstwa);

-
transport publiczny i prywatny;

-
lokalna produkcja energii elektrycznej;

-
planowanie przestrzenne i planowanie transportu;

-
zamówienia publiczne w zakresie termomodernizacji budynków i odnawialnych
źródeł energii;

-
współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i zainteresowanymi stronami.

W Planie powinny być przedstawione możliwości pozyskania
środków finansowych na inwestycje zawarte w przedmiocie zamówienia.Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}Warunki
udziału w postępowaniu:

Posiadanie
wiedzy i doświadczenia, w tym względzie: wymagane wykonanie min. 3 dokumentacji pn. „Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej” w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert. Do postępowania należy dołączyć referencje wydane przez
podmioty, na rzecz których PGN zostały wykonane.

W cenę propozycji należy
wliczyć:

1) wszystkie koszty związane z realizacją usługi,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.Odbiór
przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Termin
wykonania: 6 m-cy od
daty podpisania umowy.

Termin
płatności: 30 dni od
daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.

Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}

Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

Kryteria
oceny ofert:

Cena – 60 %,

Doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia: 40%.
Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}Cena (C) –
60 %

Ocenie
w tym kryterium podlega cena brutto oferty.

Oferta z
najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez
współczynnik 0,6; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w
stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru:

C = (cena najniższa : cena oferty badanej) × 100 pkt ×
0,60

Uzyskany z
wyliczenia wynik zostanie ustalony z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku.


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}Wiedza i
doświadczenie (W) - 40%.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie
spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: Oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, wykazu usług wraz z podaniem przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane należycie (referencje).

Wiedza i doświadczenie oceniane będą w następujący sposób: 4 pkt. za
referencję, z tym, że
ocenę ogranicza się do 10 referencji (maksymalnie 40 pkt).


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}Oferta
najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny
(C) i wiedzy (W).Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Inowrocławia


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.