„Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w ramach projektu transgranicznego pn.: „ Muszyna-Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego”. inwestycji pn.: „Renowacja i rozbudowa ruin zamku w Muszynie wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia zamku”.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot
45000000-7 – Roboty budowlane
45212320-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki
45233140-2 – Roboty drogowe
77310000-6 – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
45220000-5 – Roboty inżynieryjne i budowlane
45212140-9 – Obiekty rekreacyjne
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne,
45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,

4. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

3.1 Zadanie nr 1: Renowacja i rozbudowa ruin zamku.
Zakres rzeczowy określony na podstawie projektu technicznego obejmuje.
a) Prace budowlane związane z przebudową i remontem budynku wieży widokowej;
- rozbiórka desek na legarach wraz z legarami i izolacjami poziomymi płyty tarasu widokowego,
- rozbiórkę deskowania kolebkowego poniżej płyty,
- rozebranie płyty żelbetowej istniejącego tarasu widokowego- Na poziomie +3,04 m znajduje się istniejący strop żelbetowy, który należy rozebrać z pozostawieniem wieńca,
- rozebranie posadzki w piwnicy wieży (posadzka kamienna na podbudowie wykonana w trakcie ostatniej nadbudowy wieży),
- stopniowe odkopanie murów w obrębie piwnicy wraz z wykonaniem iniekcji wzmacniających mury fundamentowe,
- wykonanie fundamentów żelbetowych bezpośrednio na skale,
- wykonanie słupów żelbetowych na nowych fundamentach,
- zasypanie fundamentów, słupów,
- wykonanie kanalizacji odwadniającej najniższy poziom (kanalizacja pod posadzką piwnic),
- wykonanie przewiertu przez mur kamienny w celu odprowadzenia wody deszczowe z poziomu piwnic wieży,
- sukcesywne wykonanie słupów i schodów żelbetowych w obrębie wieży,
- nadmurowanie murów kamiennych wieży,
- wykonanie stropu na poziomie tarasu wieży widokowej,
- wykonanie konstrukcji stalowe z rur prostokątnych stanowiącej konstrukcje pod szklenie ścian i dachu wieży,
- wykonanie izolacji poziomej tarasu z membrany PCW gr 2 mm wraz z wywinięciem na ściany i systemowym zamocowaniem do ścian listwami aluminiowymi, uszczelnienie połączeń listew aluminiowych do kamienia,
- wykonanie odwodnienia tarasu, na zewnątrz murów kamiennych,
- wykonanie pokrycia tarasu z desek ryflowanych z drewna egzotycznego gr. 25 mm na legarach z drewna egzotycznego,
- wykonanie przeszkleń ścian i dachu nad wejściem na taras widokowy ze szkła bezpiecznego klejonego, mocowanego punktowo do konstrukcji,
- montaż drzwi całoszklanych, w ramce stalowej profile "ciepłe",
- wykonacie posadzki na schodach i spocznikach wewnątrz wieży: beton malowany,
- wykonane instalacji odgromowej, oświetleniowej,
- montaż masztu flagowego o wysokości 10 m,
- instalację elektryczną,
- instalacje niskoprądowe,
Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016.

b) Prace budowlane związane z przebudową murów kamienicy i budową z przeznaczeniem na miejsce widokowe;
- rozbiórka nadbudowanej współcześnie warstwy muru kamiennego, wykonanej z nieregularnych kamieni, niezgodnie z układem kamieni stosowanym pierwotnie przy murowaniu,
- rozbiórka niestabilnych murów kamiennych,
- wymurowanie murów kamiennych od poziomu gwarantującego właściwe posadowienie murów obwodowych, czyli od poziomu podłoża skalnego,
- wykonanie ław fundamentowych żelbetowych pod projektowane ściany oporowe (ściana zachodnia i południowa),
- wykonanie ścian żelbetowych ze zmienną szerokością zwężających się ku górze muru,
- izolacje ścian oporowych na powierzchniach stykających się z gruntem,
- wykonanie drenażu z rur drenarskich fi 200 mm, wraz ze studnia rewizyjną,
- wzmocnienie lub wykonanie nowych fundamentów przy części ściany zachodniej i północnej,
- wzmocnienie murów fundamentowych iniekcjami z białego cementu przy części ściany zachodniej i północnej,
- wykonanie stóp fundamentowych na podłożu skalnym pod projektowane słupy żelbetowe miejsca widokowego,
- wykonanie ław pod projektowane ściany żelbetowe zaplecza sanitariatów,
- wykonanie słupów żelbetowych na poziomie poniżej płyty parteru,
- wykonanie ścian żelbetowych fundamentowych dla zaplecza sanitariatów,
- wykonanie płytkiej studni ze schodami - studnia pod posadzka pod "miejscem widokowym" przeznaczona na pom gospodarcze, schody z masywu dębowego gr 5 cm na konstrukcji wspornikowej stalowej, mocowanej do centralnej rury stalowej,
- wykonanie instalacji podposadzkowych - kanalizacja, c.o., kable zasilające,
wykonanie płyty żelbetowej na poziomie "zero", wykonanie izolacji na płycie,
- wykonanie studni kanalizacyjnej za murem Zamku,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w stronę ulicy Zazamcze z uwzględnieniem zadrzewienia i poziomów terenu, oraz z pominięciem nieczynnego osuwiska (trasa kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w całości metodą przewiertu sterowanego),
- wykonanie przyłącza wodociągowego,
- nadmurowanie ścian z kamienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku,
- wykonanie słupów żelbetowych do poziomu projektowanej płyty dachowej,
- wykonanie ścian żelbetowych zaplecza,
- wykonanie żelbetowej płyty dachowej,
- wykonanie izolacji dachu
- wykonanie tynku na spodniej i frontowej części zadaszenia -tynk ozdobny typu "Kamień Naturalny" - tynk o strukturze piaskowca do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków (tynk zawierający mieszankę naturalnych i modyfikowanych kruszyw dający efekt kamienia naturalnego,
- wykonanie systemowej ściany aluminiowo – szklanej łącznie z drzwiami wejściowymi do sali wystawienniczej,
- roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku (budowli) miejsca widokowego,
- instalację wodociągową,
- instalację kanalizacji sanitarnej,
- instalacje grzewczą centralnego ogrzewania zasilaną z pieców gazowych,
- instalacje wentylacji mechanicznej z klimatyzacją,
- instalacje wentylacji grawitacyjnej,
- instalację gazową,
- instalację elektryczną,
- instalacje niskoprądowe,
- dostawa i montaż wyposażenia.
Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016. oraz w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1413/2019 z dnia 18.07.2019r. znak: BUD.6740.1373.2019.

c) Prace budowlane związane z zagospodarowaniem podwórza zamkowego;
- uporządkowanie spadków terenu (teren opada w stronę miejsca widokowego),
- remont murów,
- wykonanie nowej korony murów,
- wykonanie odwodnienia liniowego w najniżej położonym miejscu (przy murze poprzecznym),
- studnia zamkowa,
- trawniki,
- ścieżki na terenie ruin zamku – należy wykonać ścieżki z nawierzchni kamiennej przerośniętej trawą.
Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016.

d) Prace remontowe z w zakresie odbudowy murów;
- Rozebranie metodą ręczną luźnych elementów
- Usunięcie roślin porastających mur wraz z systemem korzeniowym,
- oczyszczenie miękkimi szczotkami stalowymi pozostałości sypkiej zaprawy, ziemi i piasku,
- rozbiórka niestabilnych murów kamiennych,
- zdezynfekowanie preparatem biobójczym miejsc porażonych mikrobiologicznie i porośniętych wcześniej roślinnością,
- uzupełnienie ubytków i wzmocnienie fragmentów muru, które są osłabione,
- odbudowa i wykonanie korony muru z wykorzystaniem kamienia pozostałego z rozbiórki korony muru lub z sezonowanego kamienia wapiennego. Należy używać kamienia miejscowego wydobywanego z pobliskich kamieniołomów. W partii fundamentów należy wykonać iniekcje z białego cementu, w celu wypełnienia pustek w murze.
- wymurowanie murów kamiennych od poziomu gwarantującego właściwe posadowienie murów obwodowych, czyli od poziomu podłoża skalnego,
- wykonanie ław fundamentowych żelbetowych pod projektowane ściany oporowe (ściana zachodnia i południowa),
- wykonanie ścian żelbetowych ze zmienną szerokością zwężających się ku górze muru,
- izolacje ścian oporowych na powierzchniach stykających się z gruntem,

Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016.
Uwaga: Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologa!
W ramach zadania nr 1 należy zdemontować oświetleniowe oprawy gruntowe i odtworzyć iluminacje zamku.
Wykonawca zadania nr 1 zobowiązany jest do prowadzenia prac konserwatorskich pod kierownictwem osób posiadających kwalifikacje o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed rozpoczęciem prac do przekazania Inwestorowi imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, albo art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniach prac lub badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań.

3.2 Zadanie nr 2: Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia zamku.
W ramach realizacji zadania nr 2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych obejmujących m.in.:
a) ścieżkę edukacyjną dla turystów poza murami zamku – należy wyznaczyć ścieżkę edukacyjną po rasie istniejących ścieżek oraz po trasie nowego fragmentu od kładki do istniejącej ścieżki. Ścieżki od strony skarpy należy zabezpieczyć barierkami.
b) kładkę drewnianą ,
c) atrapy armat,
d) ławki parkowe,

Zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej zatwierdzonej decyzją Starosty Nowosądeckiego nr 1703/2016 z dnia 06.12.2016r. znak: GB-II.6740.1954.2016.
Uwaga: Wszystkie prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologa!
Wykonawca zadania nr 2 zobowiązany jest do prowadzenia prac konserwatorskich pod kierownictwem osób posiadających kwalifikacje o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, albo art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed rozpoczęciem prac do przekazania Inwestorowi imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej pracami konserwatorskimi oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych kwalifikacji o których mowa odpowiednio w art. 37a, art. 37b, art. 37c, albo art. 37d Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwoleniach prac lub badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac lub badań.

4. Rozwiązania równoważne
Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w postępowaniu opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne, z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały normy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne i nie będą powodować konieczności zmiany dokumentacji projektowej. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak aby zamawiający mógł sprawdzić czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w SIWZ.

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji.
6. Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia stałej organizacji ruchu po zakończeniu realizacji robót budowlanych.
9. Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia.
10. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przekazanie
wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.
11. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
12. Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
13. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 11:50


» Lokalizacja

Rynek 31
Muszyna 33-370
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
Rynek 31
Muszyna 33-370
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się