Żłobek gminny w Dobrej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są:
a. prace dokumentacyjne i roboty budowlane realizowane w ramach zadania „Żłobek gminny w Dobrej” polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dobrej, na potrzeby utworzenia 18 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, wykonaniu przyłączy infrastruktury technicznej do budynku, zagospodarowaniu terenu wokół części objętej zadaniem w tym wykonanie miejsc postojowych i postoju dla osób niepełnosprawnych.
na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz SOPZ (załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ).
3. W przypadku gdy Zamawiający użył w dokumentacji przetargowej nazw znaków towarowych, patentów lub innych wskazujących na konkretny produkt, należy te nazwy rozumieć jako zobrazowanie niezbędnych do wykonania robót materiałów i określenie przykładowych parametrów minimalnych robót oczekiwanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie produktów lub przedmiotów równoważnych, o ile ich zastosowanie jest zgodne z prawem polskim.
4. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 09:45


» Lokalizacja

plac Wojska Polskiego 10
Dobra 62-730
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Dobra
plac Wojska Polskiego 10
Dobra 62-730
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się