Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Miasto Pionki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Gminy Miasto Pionki. Autobus przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim. Autobus przystosowany do jazdy w komunikacji miejskiej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone w SIWZ wraz z załącznikami). 4. Samochód, będący przedmiotem zamówienia, musi być o maksymalnym przebiegu 200km (oraz ewentualny przebieg wynikający z transportu do siedziby Zamawiającego), wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu oraz spełniać wymagania określone w SIWZ, w tym w szczególności w załączniku nr 3 do SIWZ. 5. Samochód, będący przedmiotem zamówienia, musi być zgodny z co najmniej normą Euro 6 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska. 6. Wykonawca dostarczy samochód na koszt i ryzyko własne, pod wskazany przez Zamawiającego adres w Pionkach. 7. Odbiór samochodu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru samochodu. 8. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości oferowanego samochodu: 1 rok 9. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń. 10. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymywania nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w okresie gwarancji. 11. Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie zamówienia lub w jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu zamówienia, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie zamówienia. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot zamówienia nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 12. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 13. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. 14. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 15. Zamawiający wymaga od wykonawcy umożliwienia dokonywania przeglądów i napraw samochodu w Stacjach Obsługi realizujących gwarancję Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 1 lokalizację Stacji Obsługi realizujących gwarancje Wykonawcy w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Aleja Jana Pawła II 15
Pionki 26-670
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Pionki
Aleja Jana Pawła II 15
Pionki 26-670
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się