Dostawa - zakup z montażem nowego źródła ciepła na biomasę w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu (wraz z mieszkaniami komunalnymi).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa - zakup z montażem nowego źródła ciepła na biomasę w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu (wraz z mieszkaniami komunalnymi).
Zakres obejmuje:
 dostawę pieca wraz z jego montażem w kotłowni budynku GOZ w Tuchomiu
 rozruch technologiczny
 uruchomienie techniczne
 zabezpieczenie zamontowanego kotła i wykonanie sterowania kotła.
 przeszkolenie użytkowników odnośnie prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom (protokolarnie potwierdzone).
 wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia przedmiotowego źródła ciepła.
 demontaż i usunięcie zużytego kotła
Obecnie budynek opalany jest piecem na węgiel, drewno i z uwagi na okres grzewczy przepięcie nowego pieca do istniejącej instalacji ma nastąpić w ciągu 24 h. Istniejąca instalacja wykonana jest ze stali o średnicach rur ok. Φ40. Istniejący komin spalinowy do którego zostanie wpięty kocioł jest kominem wykonanym w technologii tradycyjnej. Istniejąca armatura, która obecnie jest zamontowana w kotłowni jest sprawna i nie podlega wymianie. Istniejąca kotłowania jest wykonana w układzie otwartym.
Minimalne – maksymalne parametry:
• Moc kotła: minimum: 45 kW;
• Zakres mocy cieplnej: od 13,5 kW – do 45 kW;
• Pojemność zasobnika paliwa: minimum 800 l.;
• Sprawność dla mocy nominalnej: minimum 92 %;
• Maksymalne ciśnienie robocze: maksymalnie 3 bar;
• Pojemność wodna kotła: minimum 185 l.;
• Klasa kotła wg EN 303-5:2012: 5 + ecodesign;
• Minimalna temperatury wody na powrocie do kotła: minimum 45 oC;
• Klasa lub rodzaj paliwa: Klasa C1 wg EN 303-5:2012 sprasowane drewno - pellet bez domieszek;
• Sterowanie pogodowe.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w/w opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone parametry techniczne.
Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania wynikające z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana III Sobieskiego 16
Tuchomie 77-133
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Tuchomie
ul. Jana III Sobieskiego 16
Tuchomie 77-133
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się