Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi na działkach nr 216, 567 w mieście Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie

» Opis zapytania

1. Nazwa Zamówienia Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi na działkach nr 216, 567 w mieście Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie.
2. Przedmiotem zamówienia jest - zaprojektowanie i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Goniądz, powiat moniecki, województwo podlaskie, o wydajności Qhmax=179,50 m³/h. Na terenie stacji znajduje się budynek główny oraz dostawny , 2 podziemne zbiorniki wody czystej o pojemności 2x100m3, zespół osadnika popłuczyn, osadnik z chloratora oraz przyłącza wody i kanalizacji. Woda z ujęcia jest pompowana z 2 studni głębinowych, 2 przewodami żeliwnymi Dn 150 mm a następnie do budynku stacji uzdatniania przewodem Dn 200 mm. Po oczyszczeniu w SUW jest dostarczana do Goniądza , miejscowości Szafranki i wsi Dawidowizna.
3. W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania wymagane w PFU, jeśli zostaną zachowane wyższe standardy lub nastąpi zmniejszenie kosztów lub poprawa walorów użytkowych budowanych instalacji. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na każdym etapie wykonywania zadania.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych,
2) właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na budowę" zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem uzyskania wymaganej wydajności i niezawodności funkcjonowania przedmiotowych obiektów, poprawy parametrów uzdatnianej wody, poprawy właściwości funkcjonalno-użytkowych, poprawy efektywności uzdatniania i dostarczania wody,
3) właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla Inwestycji, jaką jest przebudowa stacji uzdatniania wody jw.,
4) utrzymanie ciągłości „produkcji” i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,
5) uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia,
6) przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,
7) przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia,
8) zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego,
9) uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających przekazać obiekt do eksploatacji i użytkowania.
5. Prace projektowe. Wykonawca opracuje dokumenty obejmujące co najmniej:
1) Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami obejmujący plan zagospodarowania terenu oraz wszystkie wymagane branże zgodne z zakresem robót dla stacji uzdatniania wody tj. architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, technologiczną, instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA, i monitoringu do siedziby Zakładu Usług Komunalnych . Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane,
2) Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji budowy. Dokumentacja (projekty techniczne) powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego,
3) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i obiektów,
4) Instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p-poż dla obsługi w warunkach normalnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych,
5) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w przypadku zmiany proponowanej technologii załączonej do opracowania), inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy,
6) Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu dokumentu przez Zamawiającego, który odmówi jego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu,
7) Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta, oraz zapewni, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego, aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad.
8) Uzgodnienia i decyzje administracyjne. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumenty i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania.
9) Mapy do celów projektowych. Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót przewidzianych w Kontrakcie.
10) Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
11) Projekty i koncepcje Zamawiającego.
12) Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i opracowań archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Zadań wchodzących w skład Kontraktu.
13) Dostępność placu budowy. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i wykończeniowe będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera i Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji. Roboty wykonywane będą na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody lub ujęć wody głębinowej zlokalizowanych na wydzielonym geodezyjnie terenie.
14) Rozpoczęcie robót. Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Kontraktu.
15) Wizytacja terenu budowy. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien przeprowadzić wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny (na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko), wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, podstawowe i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwoleń i niezbędnych uzgodnień. W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się potencjalnych Wykonawców ze stanem istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem robót przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie potencjalnych Wykonawców z przedstawicielem (-ami) Zamawiającego połączone z wizją lokalną obiektów objętych zakresem robót. Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizycie nie jest obowiązkowy, jednakże ze względu na złożoność Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SIWZ pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji.
6. Roboty budowlane. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody i ujęcia należy prowadzić montując urządzenia posiadające niezbędne certyfikaty, atesty, znak bezpieczeństwa oraz niezbędne dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych, jakościowych i ekonomicznych. Zakres robót obejmuje:
1) Przygotowanie terenu i zaplecza budowy,
2) Przebudowę i remont budynku technologicznego, oraz zaplecza technicznego SUW w niezbędnym zakresie wraz z pomieszczeniem dla obsługi, zapleczem warsztatowym i socjalnym (stacja przewidziana na czasowy pobyt ludzi),
3) Demontaż dwóch istniejących obudów studziennych, wraz z pompami, orurowaniem, armaturą odcinającą, wodomierzami i wyposażeniem, oraz dostawa i montaż nowych pomp głębinowych, armatury odcinającej, zwrotnej i pomiarowej , obudów studziennych naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania w okresie zimowym (typu np. lange), systemem sterowania pracą pomp, oraz wymianą rurociągów tłocznych wykonanym z PE100 SDR17 o średnicy DN 150 mm o wraz z armaturą odcinającą o długości ok. L= 50 m do punktu włączenia do rurociągu zbiorczego Dn 200 , oraz rurociąg żeliwny Dn 200mm o długości ok. L=40 mb do granicy działki .
4) Demontaż i montaż urządzeń do technologii uzdatniania wody:
a) dostawa i montaż dwóch mieszaczy wodno-powietrznych o średnicy Ø1200 mm z armaturą i instalacjami,
b) dostawa i montaż układu filtracji sześciu filtrów ciśnieniowych stalowych o średnicy max. < 1800 mm z kontrolowaną poduszką powietrzną pracujących w układzie dwustopniowym, zasyp filtrów złożem wielowarstwowym wraz z montażem armatury i instalacjami,
c) dostawa i montaż układu płukania filtrów powietrzem – dmuchawy (2 szt.),
d) dostawa i montaż układu płukania filtrów wodą – pompy płuczące (2 szt.),
e) dostawa i montaż układu pompowego II stopnia,
f) dostawa i montaż instalacji dezynfekcji NaOCl – dozowanie na rurociągu wody po procesie filtracji, oraz przed wyjściem na sieć,
g) dostawa i montaż instalacji sprężonego powietrza do aeracji wody oraz sterowania armaturą z napędami pneumatycznymi – sprężarki bezolejowe (2 szt.),
5) Dostawę i montaż urządzeń kontrolno – pomiarowych – wprowadzenie automatyzacji i monitoringu ujęcia i procesów uzdatniania wody z możliwością sterowania ręcznego (system SCADA),
6) Modernizację istniejących dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności Vu=100m3 każdy:
a) czyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian wewnętrznych,
b) wykonanie drabin wewnętrznych,
c) konserwacja drabin i pomostów zewnętrznych,
d) dezynfekcja zbiorników,
e) wymiana instalacji przyłączeniowej zbiorników wraz z dostawą i montażem armatury,
f) modernizowane elementy zabezpieczyć antykorozyjnie,
g) demontaż i wymiana rurociągów wody ,oraz rur kanalizacji odwadniającej
h) zabudowa nowych sond pomiaru poziomu wody w zbiorniku z okablowaniem.
7) Remont istniejących 6 osadników popłuczyn, osadnika kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą przyłączy od budynku, pomiędzy zbiornikami, osadnikiem do granicy działki SUW. pojęcie remont to uszczelnienie rys i pęknięć oraz zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej powłokami antykorozyjnymi.
8) Wymiana separatora osadów po chlorowaniu wraz z przyłączem z budynku SUW,
9) Wykonanie instalacji elektrycznej i sterowania , AKPi A i monitoringu ujęcia wody,
10) Wykonanie instalacji elektrycznych, sterowania i AKPiA i monitoringu stacji uzdatniania wody.
11) Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: SUW: osuszania , wod-kan, ogrzewania, wentylacji,
12) Zagospodarowanie terenu SUW i ujęcia wody – wykonanie ogrodzenia z paneli segmentowych , bramy suwanej oraz dróg wewnętrznych i chodników,
13) Odbudowę rezerwowego źródła zasilania w energię elektryczną: demontaż istniejącego agregatu prądotwórczego, na jego miejscu montaż nowego agregatu mobilnego z możliwością wykorzystania na innych stacjach.
14) Przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego, rozruchu urządzeń, prób eksploatacyjnych i eksploatację próbną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU,
15) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych, oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania obiektu do użytkowania.
16) Wykonanie wizualizacji i monitoringu obiektów do pracy automatycznej.
7. Pozostałe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w PFU.
8. Zamawiający wymaga, aby dobór materiałów i urządzeń rozpatrywać w oparciu o PFU.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.
11. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45000000-7 roboty budowlane
71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
12. Zamawiający wymaga, aby tak zaprojektować i wykonać roboty budowlane, żeby uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność pracowników zamawiającego do elementów sterujących (montaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonywania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz pracowników zamawiającego) – art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.
13. Wymagania w zakresie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
1) Wykonawca zobowiązuje się do tego, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: prace fizyczne w zakresie wykonywania robót budowlanych w tym w szczególności pracownicy fizyczni - jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie w przypadku danego wykonawcy na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. „samozatrudnienie”).
2) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Strażacka 3
Kolno 18-500
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie
Strażacka 3
Kolno 18-500
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się