Zastosowanie OZE w gospodarce komunalnej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji o mocy zainstalowanej 156kWp, podłączonej do sieci dystrybucyjnej 230/400 (3/N/PE) wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Moduły fotowoltaiczne typu polikrystalicznego, o mocy znamionowej 260Wp, 6 falowników o min 25kW każdy o łącznej mocy nie mniejszej niż 150kW. Konstrukcja montażowa pod moduły PV, przyłącze ziemne, szafki zabezpieczeniowe i rozdzielnica elektryczna pośrednia.
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) zabudowy złącza kablowo-rozdzielczego przy istniejącym złączu kablowo-pomiarowym obiektu, w celu umożliwienia wyprowadzenia nowego abonenckiego przyłącza kablowego nN 0,4kV kier. elektrownia PV oraz zabudowy wymaganych zabezpieczeń elektroenergetycznych,
b) budowy linii kablowej nN 0,4kV w kierunku projektowanej elektrowni, zakończonej rozdzielnicą pośrednią,
c) montażu wolnostojącej, naziemnej konstrukcji wsporczej oraz zabudowa modułów fotowoltaicznych,
d) montażu falowników DC/AC wraz z szafkami zabezpieczeniowymi strony stałoprądowej i zmiennoprądowej,
e) zabudowie zabezpieczeń po stronie stałoprądowej i zmiennoprądowej,
f) podłączeniu elektrowni do sieci komputerowej Internet i uruchomienie monitoringu on-line stanu pracy elektrowni fotowoltaicznej,
g) wykonaniu niezbędnych instalacji przepięciowych i uziemiających,
h) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
i) przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi obejmujące w szczególności:
• wykonanie przynajmniej dwóch bezpłatnych przeglądów technicznych wybudowanej instalacji fotowoltaicznej w okresie trwania rękojmi wynikających z instrukcji obsługi urządzeń. Terminy przeglądów zostaną ustalone z Zamawiającym oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi protokołami, które zostaną przekazane Zamawiającemu w ciągu 14 dni od wykonania przeglądu technicznego instalacji.
• obsługa napraw urządzeń w okresie gwarancyjnym i spełnienie formalności wynikających z wymagań producentów urządzeń objętych gwarancją.

Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się:

1) Dokumentacja projektowa wykonania elektrowni - stanowiąca załącznik Nr 1 do pozwolenia na budowę wydanego z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Budownictwa - [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZ
oraz
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także
3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ].

1.2. Wykonawcy w kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zmówienia zobowiązani są uwzględnić koszty związane z zajęciem pasów drogowych oraz koszty związane z organizacją ruchu na czas trwania robót budowlanych oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Olsztyńska 10
Stawiguda 11-034
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
Stawiguda 11-034
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się