Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie toru dojazdowego nr 401 oraz toru nr 301 do wojskowej bocznicy kolejowej nr 612 w Krapkowicach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie toru dojazdowego Nr 401 od rozjazdu Nr 23 na st. Krapkowice do bramy wjazdowej K-3729 oraz toru Nr 301 od bramy wjazdowej do kozła oporowego na terenie składu, w konwencji „zaprojektuj i zbuduj” wraz
z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia na przystąpienie do robót rozbiórkowych i remontowych, ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu o zakończeniu robót oraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Dokumentacja projektowa winna stanowić opis przedmiotu zamówienia w myśl ustawy PZP dla rzeczowej realizacji prac remontowych torów i winna spełniać wymogi stawiane w art. 29, 30, 31 ustawy PZP. – Zadanie 21872.


I. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu toru nr 401 oraz toru
nr 301 wraz z rozjazdami.

2. Wykonana dokumentacja projektowa winna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiającego, osiągnięcia efektu rzeczowego tj. remont toru Nr 401 leżącego na gruntach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i gruntach Gminy Krapkowice, jak również toru Nr 301 zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego 3729 Krapkowice. Dokumentacja obejmować będzie wszystkie niezbędne roboty budowlane w stopniu szczegółowości pozwalającym na jednoznaczne ich zdefiniowanie.


W ramach zadania należy:


- opracować dokumentację projektową;

- wykonać roboty budowlane na podstawie opracowanej i zatwierdzonej do realizacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
W ramach zadania należy wykonać :


ETAP I
1. Projekt budowlany remontu toru toru Nr 301 4 egz.
2. Projekt wykonawczy 4 egz.
3. Kosztorys wraz z przedmiarem robót 1 egz.
4. Informacja do sporządzenia planu BiOZ. 4 egz.
5. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 3 egz.
6. ZKZ etapu pierwszego 2 egz.
7. Uzyskanie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim skutecznego zgłoszenia na przystąpienie do robót etapu pierwszego 1 egz.
8. Roboty budowlane etapu pierwszego
Remont toru Nr 301 przebiegającego wewnątrz Składu
ETAP II
9. Projekt budowlany remontu przejazdu przez drogę krajową DK-45 relacji Opole - Krapkowice 4 egz.
10.
Projekt wykonawczy 4 egz.
11. Kosztorys wraz z przedmiarem robót 1 egz.
12. Informacja do sporządzenia planu BiOZ. 4 egz.
13. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 3 egz.
14. ZKZ etapu drugiego 2 egz.
15. Uzyskanie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim skutecznego zgłoszenia na przystąpienie do robót etapu drugiego 1 egz.
16. Roboty budowlane etapu drugiego
Remont przejazdu przez drogę krajową Nr DK-45 relacji
Opole-Krapkowice
ETAP III
17. Projekt budowlany remontu toru toru Nr 401 4 egz.
18. Projekt wykonawczy 4 egz.
19. Kosztorys wraz z przedmiarem robót 1 egz.
20. Informacja do sporządzenia planu BiOZ. 4 egz.
21. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 3 egz.
22. ZKZ etapu trzeciego 2 egz.
23. Uzyskanie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim skutecznego zgłoszenia na przystąpienie do robót etapu trzeciego 1 egz.
24. Roboty budowlane etapu trzeciego
Remont toru dojazdowego Nr 401 przebiegającego od rozjazdu
Nr 23 na st. Krapkowice do bramy wjazdowej Składu
25. Pomiar powykonawczy wyremontowanych torów ze wskazaniem przejazdów drogowych, znaków i całej infrastruktury kolejowej (rampy, wskaźniki, tarcze itp.).

Dokumentację projektową należy uzgodnić:
I Etap:

- z Zamawiającym;
- z 4 Regionalną Bazą Logistyczną we Wrocławiu;
- z 4 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Gliwicach.

II Etap:

- z Dyrekcją Generalną Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu.

III Etap:

- z PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu;
- z Burmistrzem Krapkowic ( dot. odcinków toru przebiegającego po gruntach gminy ).

Terminy realizacji:

ETAP I do 16.04.2021 r.

ETAP II do 23.07.2021 r.

ETAP III do 12.08.2022 r.


II. DANE OGÓLNE I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogólne:

1.1. Lokalizacja obiektu.

Tor nr 301 jest zlokalizowany na terenie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Wrocław Skład Krapkowice, część toru o długości 1.005,00 mb leży terenie administracyjnym, a pozostała część o długości 1.742,85 mb leży na terenie ścisłym. Tor jest elementem wojskowej bocznicy kolejowej Nr 612 , który zostały wybudowane w latach 30 – tych ubiegłego wieku.

Tor nr 401 od rozjazdu nr 23 na st. Krapkowice do bramy wjazdowej
na wojskową bocznicę kolejową Nr 612 Krapkowice o całkowitej długości 3 048,40 mb , przebiega w większości po działkach należących do PKP S.A. , po trzech działkach tor przebiega przez grunty Gminy Krapkowice.

Oba tory usytuowane są na terenie województwa opolskiego i są integralną częścią linii kolejowej o znaczeniu państwowym nr 306 relacji: Prudnik - Krapkowice. Stacją obsługującą wojskową bocznicę kolejową Nr 612 Krapkowice jest st. PRUDNIK.

Zamawiający oświadcza , że na podstawie zawartych umów najmu z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu oraz Gminą Krapkowice ma prawo do wykonywania wszelkich prac na torze nr 401
w zakresie właściwego utrzymania stanu technicznego toru.
1.2. Opis stanu istniejącego torów :


1. Zarówno tor nr 301 oraz tor 401, są klasycznymi torami normalnotorowymi o szerokości 1435 mm. z szyn S42 oraz S49 na podkładach zarówno drewnianych jak i betonowych z przytwierdzeniem szyn typu :K”. Szyny są łączone łubkami oraz śrubami łubkowymi. Tor wraz z podkładami
w większości leży na podsypce z tłucznia, miejscami występuje kliniec.
Tor nr 401 leży na linii jednotorowej znaczenia miejscowego, która jest nieczynna, niezelektryfikowana zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W związku z tym, że od powodzi w 1997 roku, tory nie były eksploatowane, cała nawierzchnia torów wraz z podtorzem, rowami odwadniającymi uległa degradacji. Tory są zachwaszczone, zarośnięte krzakami i samosiejkami. Podkłady drewniane są zbutwiałe i pognite przez co nie trzymają wymaganej szerokości toru. Przejazd drogowy przez drogę krajową DK 45 już w 2016 r. został przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu zakwalifikowany do pilnego remontu. Pozostałe przejazdy drogowe wykonane z płyt betonowych
i żelbetowych są popękane oraz zapadnięte. Przejazdy wykonane
z podkładów drewnianych nie nadają się do korzystania. Murek oporowy w wykopie toru 301 jest zniszczony i osuwa się na tor, rozjazd nr 313 (S49) znajdujący się w tym torze ze względu na bardzo zły stan podrozjezdnic drewnianych oraz zużycie elementów stalowych (szyn, krzyżownicy, iglic ) nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Pozostałe rozjazdy zwyczajne Nr: 311, 312,314,315,316,317 oraz 318 są rozjazdami
typu UIC 60 wymienione w latach: 2005-2008 wymagają tylko regulacji, uzupełnienia tłuczniem, podbicia i oprofilowania. Wszystkie rozjazdy leżące w ciągu toru 301 mają zniszczone zamki nastawcze
i lampiony. Obecnie wymienione tory, jak również cała wojskowa bocznica kolejowa jest niewykorzystywana. Podczas pięcioletniego przeglądu stanu technicznego w 2017 r. tory zostały wyłączone z eksploatacji.


1.2. Zakres objęty opracowaniem projektowym.
Zakres robót:

a. rozbiórki,
b. roboty ziemne,
c. roboty uzupełniające,
d. roboty towarzyszące.

WNIOSKI

1. Niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
 projekt budowlany,
 projekt wykonawczy,
 kosztorysy ( na Etap I , Etap II oraz Etap III oddzielnie),
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
 projekt organizacji ruchu zastępczego oraz sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego w czasie realizacji robót,
 projekt odzysku materiałów pochodzących z odzysku,
 informacja BIOZ,
 Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ).

2. Dokumentacja wymaga uzgodnień z właścicielami terenu.

Szczegółowe wymagania określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).


III. WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH I ROBÓT.

1. Opracowania projektowe.

1.1. Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego winien:
a) zawierać całość robót niezbędnych a wynikających z funkcji i potrzeb oraz ujętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekt musi być skoordynowany technicznie i uzgodniony między branżami z klauzulą o kompletności dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,
b) zawierać potwierdzenia sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
c) zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów,
d) zawierać oświadczenie jednostki projektowania podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie powyższych wymagań,
e) wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu oraz załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją, części projektu budowlanego powinny być odrębnie oprawione oraz załączniki, powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu,
f) być sporządzone w czytelnej technice graficznej , oprawione introligatorsko w twardą okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu,
g) strona tytułowa dokumentacji projektowej, bez względu na tryb udzielania zamówienia publicznego oraz obowiązek uzyskania skutecznego zgłoszenia na przystąpienie do robót rozbiórkowych i remontowych, musi zawierać
w szczególności:
- nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;
- adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa;
- z zależności od zakresu robót remontowych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót;
- nazwę i adres zamawiającego;
- spis zawartości dokumentacji projektowej;
- nazwę i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania, posiadać oświadczenie projektantów i sprawdzających stwierdzające wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
i) posiadać potwierdzone kopie uprawnień projektantów sprawdzających oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do izby budowlanej,
j) podać numer licencjonowanego oprogramowania do sporządzenia opracowań.

1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
a. ST stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonywania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
b. ST należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
c. ST w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.
d. ST dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nim co najmniej:
Informacje dotyczące odcinków robót remontowych, przerw i ograniczeń
a także wymagania specjalne,


1.3. Wymagania dotyczące wyceny opracowania.

a) Wycena wszystkich elementów dokumentacji objętych niniejszą specyfikacją przedstawiona w tabeli wyceny ma być dołączona do oferty na wykonanie zamówienia według dowolnie wybranej podstawy wyceny
i musi zapewniać kompletne wykonanie zamówienia.

b) Dokumenty, badania, ekspertyzy, oceny techniczne, odkrywki itp., niezbędne do poprawnego i pełnego wykonania projektu, Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt.


1.4 Zestawienie kosztów zadania (ZKZ).

Planowany łączny koszt zadania remontowego zgodnie z § 28 ust. 1 Decyzji nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urzędowy MON poz. 112) określa się w Zestawieniu Kosztów Zadania (ZKZ).

a. Zestawienie Kosztów Zadania należy opracować w oparciu o sporządzone kosztorysy.
b. Zestawienie Kosztów Zadnia nie może być udostępniane osobom trzecim.


1.5. Przedmiary robót

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz.1389).
Przedmiary robót ponadto należy wykonać osobno dla każdej z branż zaprojektowanych robót, dzieląc je w branżach w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych pozycji ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ze szczegółowym wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.


1.6. Kosztorys.

a. Kosztorys należy wykonać oddzielnie dla każdej z branż wykonywanych robót i dzieląc w branżach na technologiczne odrębne elementy robót.
b. Niezbędne usługi typu: koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie realizacji (np. koszty składowania gruzu, utylizacji papy), pomiary geodezyjne, itp. przewidywać w kosztach ogólnych kosztorysu.
c. Kosztorysy nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
1.7. Wersja elektroniczna opracowania.

Oprócz wersji papierowej dokumentacji projektowej należy dołączyć wersję elektroniczną tych opracowań na oddzielnych nośnikach (CD-R, DVD)
na zasadach zawartych w projekcie umowy.
Zakres i treść poszczególnych elementów opracowanej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej i papierowej powinna być jednakowa,
a potwierdzenie tego faktu naniesione na protokole zdawczym.
Ponadto zapis dokumentacji wersji elektronicznej powinien odwzorować elementy/tomy dokumentacji z podziałem na: dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania.
W folderze dokumentacji projektowej należy założyć foldery dla projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu, projektów wykonawczych, kosztu zamierzenia oraz dla pozostałych opracowań.
Propozycje układu folderów Wykonawca przedstawi na II Radzie Technicznej do akceptacji Zamawiającemu.
Przed przystąpieniem do realizacji Etapu I, Wykonawca winien dostarczyć wyniki pomiarów geodezyjnych w postaci operatu geodezyjnego obejmującego pomiar geodezyjny w celu opracowania mapy do celów projektowych w zakresie torów nr 301 oraz 401 z uwzględnieniem sytuacji w pasie o szerokości 2 m mierzoną od osi toru, po obu stronach torowiska ze wykazaniem działek ewidencyjnych.


1.8. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących zamówienie.

a) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy) co najmniej 8 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, opisane w pkt. 1.2. Rozdz. II (tj. roboty rozbiórkowe, korytowanie podtorza, montaż szyn S-49 do podkładów strunobetonowych z przymocowaniem sprężystym) – przez cały okres trwania umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

b) W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą o której mowa w pkt a), przed zakończeniem terminu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

c) Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do wglądu umowy o pracę zawarte przez Wykonawcę/Podwykonawcę z osobami o których mowa w pkt a).

d) Wykonawca/Podwykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego przedłoży kopię umów o pracę potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

e) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w pkt a).
jak i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia
na umowę o pracę osób zgodnie z warunkami SIWZ zostały zawarte
w projekcie umowy.


2. Wymagania ogólne.

a. W rozwiązaniach projektowych należy stosować wyroby budowlane – urządzenia i materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

b. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych urządzeń i materiałów.

c. Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu. Opisy techniczne winny pozwalać na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, a w szczególności w zakresie wymagań jakościowych, estetycznych oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót.
Wykonawca opracowujący dokumentację projektową zobowiązany jest do zorganizowania rad technicznych w siedzibie Zamawiającego , nie mniej niż jednej rady technicznej dla każdego etapu z udziałem Zamawiającego
i Użytkownika w celu prezentacji wykonanych opracowań projektowych zawierających proponowane rozwiązania techniczne do projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego.

d. Załączony wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część dokumentacji.

e. Wykonawca przekaże nieodpłatnie Zamawiającemu lub osobie przez niego wskazanej transparenty tj. kopie odtwarzalne rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej lub inne nośniki informacji dotyczące przedmiotu zamówienia.

f. Dokumentację geodezyjną należy skompletować zgodnie z obowiązującym Regulaminem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu Koordynacyjnego Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury we Wrocławiu. Niezbędne dokumenty związane ze zgłoszeniem i opracowaniem dokumentacji geodezyjnej zawiera wyżej wymieniony Regulamin dostępny na stronie internetowe:
https://rziwroclaw.wp.mil.pl/pl/pages/os-dok-geodezyjno-kartograficznej-2020-01-09-r/
g. W ramach wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie Wykonawca pokryje koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, danych technicznych itp.

h. Zasady odbioru przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy.

3. Wymagane uzgodnienia do projektów.

Wymagane uzgodnienia do projektu budowlanego zawarte są w projekcie
umowy.

4. Zasady sprawowania nadzoru autorskiego.

Wykonawca dokumentacji projektowej sprawować będzie nadzór autorski
na zasadach określonych w projekcie umowy.

5. Materiały w posiadaniu Zamawiającego (Zamawiający udostępni Wykonawcy po zawarciu umowy):

a) Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania remontowego;
b) Plan sytuacyjny bocznicy wojskowej, wykonany w 2002 r. przez PKP S.A.
Oddział Geodezji w Warszawie Wydział we Wrocławiu, ul. Joannitów 13, dotyczący WBK 612 Krapkowice o klauzuli „Jawne”.

6. Powołane w opisie przedmiotu zamówienia wzory dokumentów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Wzory dokumentów”.

7. Podstawą opracowania dokumentacji jest:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział „B”;
- Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania remontowego;
- Uwagi zamawiającego oraz użytkownika, wnoszone w trakcie
Rad Technicznych;
- Obowiązujące Akty Prawne.8. W zakresie ochrony informacji niejawnych

Zamawiający zapewnia, że Wykonawca nie będzie korzystał
z dokumentacji niejawnej.

Pozostałe uwarunkowania:

• Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji niejawnych i prawnie chronionych, w posiadanie których wejdzie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
• Wykonawca winien uzgodnić z Użytkownikiem (w tym z podmiotem odpowiedzialnym za ochronę obiektu) zasady wstępu na teren realizacji zadania z kilkudniowym wyprzedzeniem, w celu wydania stosownych przepustek;
• Każdorazowa zmiana osób ujętych na wykazie osób realizujących zadanie z dostępem do informacji niejawnych winna być uzgodniona pisemnie z Zamawiającym;
• Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego informowania Zamawiającego o sytuacjach mogących zagrażać ochronie informacji niejawnych;
• Wszelkie odstępstwa od warunków umowy dotyczące ochrony informacji niejawnych, wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego;
• Zamawiający wyznacza swojego Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za doradztwo i kontrolę Wykonawcy,
w zakresie przestrzegania warunków ochrony informacji niejawnych podczas realizowanego zadania;
• W sytuacji ujawnienia przypadków nieprzestrzegania przez Wykonawcę, wymogów ochrony informacji niejawnych, określonych w umowie lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), umowa może zostać rozwiązana z winy Wykonawcy.
• Przebywanie na terenie 4 RBLog. Skład Krapkowice obcokrajowców oraz poruszanie się pojazdów zarejestrowanych poza granica RP reguluje Decyzja nr 19/MON z dnia 24.01.2017 r. (Dz. Urzędowy MON, poz. 18) Zamawiający nie gwarantuje wydania zgody na przebywanie na terenie kompleksu obcokrajowców.


9. Wizja lokalna.

Zamawiający zorganizuje wizję lokalną, która nie jest obowiązkowa, lecz zalecana. Oferenci zgłaszają udział w wizji lokalnej poprzez pisma
do Zamawiającego z podaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Obornicka 126
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Obornicka 126
Wrocław 50-984
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się