Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E, tj. sprzedaż gazu wraz z usługą dystrybucji.
2. Łączną ilość gazu ziemnego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru szacuje się na 1 350 876 kWh. Powyższa ilość gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż wynikające z ilości zużytego gazu oraz usługi dystrybucji w cenach i stawkach ujętych w ofercie.
3. Punkt poboru gazu zmiennego (obiekt, do którego będzie dostarczany przedmiot zamówienia) wraz z informacjami na temat obecnej umowy, zostały określone w załączniku Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 01.04.2020r. do dnia 31.12.2021r. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w odniesieniu do poszczególnych punktów odbioru jest skuteczne rozwiązanie obowiązującej umowy oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. Faktyczna dostawa gazu przez wybranego wykonawcę rozpocznie się z chwilą rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy z obecnym dostawcą. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do wypowiedzenia obowiązującej umowy kompleksowej na dostawę gazu zawartą na czas nieokreślony.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliwa gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z niniejszą procedurą, w tym złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w imieniu własnym i Zamawiającego, pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej.
6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (z wyjątkiem samego operatora) działającym na terenie Zamawiającego, umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru.
7. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
8. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.
9. Wykonawca odpowiedzialny będzie za rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia.
10. Minimalny termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia na podstawie faktury Vat wynosi 14 dni.
11. Oświadczenia w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umowy.
12. Dostarczanie gazu ziemnego odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) i akty wykonawcze do tej ustawy.
13. Standard jakościowy przedmiotu zamówienia określają przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz akty wykonawcze w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1252) oraz Polskie Normy. Jakość gazu ziemnego dostarczanego przez Wykonawcę w miejscu dostarczania musi odpowiadać stosownym uregulowaniom obowiązującym na polskim rynku gazu ziemnego, takim jak Prawo energetyczne oraz IRiESD (gaz ziemny wysokometanowy z grupy E (GZ-50) wg normy PN-C-04750 dostarczony za pomocą sieci gazowej).
14. W kontekście oceny powszechnej dostępności dostawy gazu należy wskazać, że dostawy tego typu są ustawowo reglamentowane tj. możliwości dystrybucji i obrotu gazem odnosi się jedynie do podmiotów posiadających odpowiednią koncesję, co nie wyklucza jego powszechnej dostępności na danym rynku. Koncesjonowanie nie ma na celu ograniczenia dostępności produktów, lecz zapewnienie, że podmioty posiadające właściwą koncesję spełniają odpowiednie standardy i wymogi. Zakres standardów i wymogów dla Wykonawcy opisano w pkt. 15.
15. Koszty cyklu życia produktu tj. wszelkie możliwe fazy na etapie istnienia produktu, takie jak badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, produkcja, naprawa, modernizacja, zmiana, utrzymanie, logistyka, szkolenie, testowanie, wycofanie i usuwanie, wliczone są w cenę paliwa gazowego, o określonej w pkt 15 jakości, dostarczanego z tej samej sieci dystrybucyjnej, bez względu na to kto jest jego wytwórcą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 3
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe

» Dane nabywcy

Dom Pomocy Społecznej
ul. Szpitalna 3
Ząbkowice Śląskie 57-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się