Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

» Opis zapytania

Zamówienie zostało podzielone na 17 części opisanych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1A do Specyfikacji.
Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części zamówienia lub na poszczególne z nich.
Przedmiotem zamówienia jest:
1.Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Przedmiot zamówienia podzielony został na 17 części (pakietów), opisanych w załączniku nr 1A do niniejszej SIWZ.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania w trakcie trwania postępowania przez wykonawcę stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.
3.Przedmiot zamówienia określony jako sterylny musi mieć co najmniej 12 miesięczny okres ważności licząc od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego
4.Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu określonego w Załączniku nr 1A do SIWZ w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (tzn. Zamawiający będzie uprawniony np. do zamawiania asortymentu określonego w zał. nr 1A do SIWZ w większej ilości z jednej pozycji, niż będzie to wynikało z opisu przedmiotu zamówienia, a w niektórych pozycjach w ilościach mniejszych) przy zachowaniu poszczególnych cen jednostkowych oraz ogólnej wartości umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygniętego niniejszego postępowania.
6.Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania okresu niezmienności cen jednostkowych umownych przez cały okres obowiązywania umowy tj. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, a w przypadku cen urzędowych - będą podlegać zmianie zgodnie ze zmianami ogłoszonymi przez Ministra Zdrowia- od dnia obowiązywania zmian.
7.Dostawy będą realizowane w terminie zadeklarowanym w Formularzu ofertowym jednak czas zadeklarowany nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, a w przypadku dostaw pilnych („cito”) do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia telefonicznie lub mailem/faksem.
8.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane pakiety, przy czym jeden pakiet stanowi jedną część zamówienia.
Wymienione w formularzu cenowym nazwy produktów wskazujące konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca oferujący produkt równoważny o innej ilości w opakowaniu niż podanej w załączniku nr 1A do SIWZ dokonuje przeliczenia biorąc pod uwagę liczbę jednostek zamawianych przez Zamawiającego. Wykonawca wycenia pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
Zamawiający wymaga załączenia próbek podlegających ocenie, stanowiących kryterium oceny dla pakietu nr 14 poz.1-5 po 1 szt. dla każdej pozycji.
Wszystkie próbki powinny posiadać jednoznaczne oznaczenia wskazujące, której pozycji formularza odpowiadają.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
Łódź 91-348
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8
Łódź 91-348
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się