Usługi związane z utrzymaniem dróg na terenie Gminy Wieliczki w 2020 r

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem pierwszej części zamówienia jest:
3.1.1. Dostawa mieszanki pospółki piaskowo-żwirowej (żwiru) bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe w gminie Wieliczki. Dostarczona mieszanka pospółki piaskowo-żwirowej (żwir) 0-40 mm winna być gruboziarnista (zawartość frakcji 2-40 mm ponad 70 %) wolna od zanieczyszczeń ilastych i gliniastych. Pospółka piaskowo-żwirowa powinna być dostarczona samochodami wywrotkami o ładowności nie mniejszej niż 12 ton . Dostarczony żwir powinien być rozplantowany i wyprofilowany w miejscu dostawy (droga), a w razie potrzeby zagęszczony przez kilkakrotny przejazd samochodem Wykonawcy w sposób umożliwiający przejazd samochodu osobowego. Szacunkowa ilość dostarczonego i rozplantowanego żwiru to około 8500 ton. Ilość zamówionego żwiru należy traktować szacunkowo, ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.
Pospółka piaskowo-żwirowa (żwir-mieszanka kruszywa naturalnego) będąca przedmiotem dostawy musi pochodzić ze żwirowni, która posiada koncesję na wydobywanie kopalin. Dostarczona pospółka żwirowa (żwir) ma posiadać odpowiednie właściwości materiału do nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych .
3.2. Przedmiotem drugiej części zamówienia jest:
3.2.1. Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 mm doziarnionego łamanym 50% bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe w gminie Wieliczki. Mieszanka kruszywa naturalnego doziarnionego łamanym powinna być dostarczona samochodami wywrotkami o ładowności nie mniejszej niż 12 ton . Dostarczona mieszanka powinna być rozplantowana i wyprofilowana w miejscu dostawy (droga), a w razie potrzeby zagęszczona przez kilkakrotny przejazd samochodem Wykonawcy w sposób umożliwiający przejazd samochodu osobowego. Szacunkowa ilość dostarczonej i rozplantowanej mieszanki to około 200 ton. Ilość zamówionej mieszanki należy traktować szacunkowo, ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.
3.3 Przedmiotem trzeciej części zamówienia jest:
3.3.1 Równanie i profilowanie równiarką samojezdną nawierzchni dróg żwirowych, gruntowych, oraz innych usług wykonywanych przy użyciu równiarki, np. wykonanie rowów przydrożnych, ścinanie skarp. Równiarka powinna być dostosowana do różnej szerokości dróg, w tym do dróg o szerokości 3 m. Przewidywana ilość roboczogodzin pracy równiarki (bez dojazdu) to około 300 roboczogodzin. Ilość roboczogodzin pracy równiarki należy traktować szacunkowo, ilość ta może się zwiększać lub zmniejszyć w zależności od rzeczywistych potrzeb w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.
3.4 Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, czyli kierowców i operatorów sprzętu wymaganego przez zamawiającego.
3.5 Wykonawca przekaże zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 3.4 Oświadczenie stanowi Załącznik nr 8A do umowy W odniesieniu do podwykonawców powyższe oświadczenie należy złożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo.
3.6 W przypadku konieczności zmiany w czasie trwania wykonywania przedmiot zamówienia osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 3.4, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu aktualnego oświadczenia. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany.
3.7 W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa terminów o których mowa pkt. 3.5 i 3.6, zamawiający obciąży wykonawcę kara umowną, o której mowa w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ
3.8 Przedstawiciel zamawiającego ma prawo w każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące prace związane z realizacją przedmiotu umowy, o których mowa w pkt 3.4.W sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu przez wykonawcę lub podwykonawcę, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Za nie wywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia i oświadczenia o aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę wykonawca zapłaci zamawiającemu kary, o których mowa w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Lipowa 53
Wieliczki 19-404
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Wieliczki
ul. Lipowa 53
Wieliczki 19-404
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się