Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20 zgodnie z ekspertyzą techniczną

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: "Remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Koszalinie zgodnie z ekspertyzą techniczną".
3.2. Nazwy i kody CPV: 45.45.30.00-7 - roboty remontowe i renowacyjne
3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, w tym przedmiar robót (kosztorys ślepy) i umowa, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
3.4. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług o jakich stanowi art. 30 ust. 8 p.z.p. - zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
3.5. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ.
3.6. Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz ekspertyzą techniczną określonymi w Części 5 SIWZ.
3.7. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 3A ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.1843) w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019.1040).
3.8. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim punkcie czynności będzie polegało na:
1) Na etapie składania ofert - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 2.1. do SIWZ.
2) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób.
Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.
3.9. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 3.8 SIWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 1.000 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia, za każdy przypadek zatrudnienia osoby w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy, w zakresie objętym stosunkiem zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności przy realizacji umowy.
3.10. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 09:55


» Lokalizacja

ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się