Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji chłodzenia magazynu sadzonek w Leśnictwie Szkółkarskim Przecław.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji chłodzenia magazynu sadzonek w Leśnictwie Szkółkarskim Przecław”.
Przewidywany do wykonania zakres robót dla każdej z części zamówienia zawierają załączone dokumenty w postaci Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”) oraz Przedmiar Robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony „Przedmiar robót” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SIWZ, Projektem Wykonawczym, STWiORB, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nie ujęte w „Przedmiarze robót”, a wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Miejsce realizacji:
Nadleśnictwo Tuszyma, Leśnictwo Szkółkarskie Przecław, adres: ul. 3-go Maja 88b, 39-320 Przecław, działka nr ewid. gr.1230/1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Tuszyma 147 147
Tuszyma 39-321
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
Tuszyma 147 147
Tuszyma 39-321
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się