Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla budynków będących w zarządzie Zarządu Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach na lata 2020-2021

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o. z Tarnowskich Górach do budynków będących w Zarządzie Spółki.

Szacunkowa ilość sprzedaży energii elektrycznej w okresie dostawy, czyli 15.03.2020r. – 31.12.2021r., wynosi 351.003 kWh – zamówienie gwarantowane.
Podana szacunkowa ilość zamawianej energii elektrycznej jest wielkością prognozowaną, którą należy wycenić w ofercie cenowej. Przewidywane zużycie energii elektrycznej ma charakter szacunkowy oraz służy wyłącznie do porównania ofert. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii elektrycznej. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający ma prawo do zmiany ilości (zmniejszenia, zwiększenia) zakupionej energii elektrycznej (związanej m.in. ze zmianą ilości punktów poboru energii elektrycznej).

Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia, zwiększenie ilości energii nie więcej niż 15% wolumenu energii elektrycznej zamawianej w zamówieniu gwarantowanym. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania całego zakresu zamówienia objętego prawem opcji. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zamawiający przewiduje korzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy.
Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu gwarantowanym.
Zmiana ilości punktów poboru (zmniejszenie, zwiększenie) nie wymaga zmiany umowy, dokonywana jest na podstawie zmiany załącznika
Do oceny ofert w kryterium „cena” zostanie przyjęta wyłącznie cena za zamówienie gwarantowane.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający m.in. adresy punktów poboru, grupy taryfowe, znajduje się w załączniku (opis przedmiotu zamówienia) do niniejszej SIWZ.

Zamawiający aktualnie posiada 2 umowy kompleksowe dostarczania energii elektrycznej, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wszystkie umowy są zawarte z TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 2.
Wykonawca zobowiązany będzie do wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych. Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie niezbędne informacje niezbędne do procedury zmiany sprzedawcy oraz stosowne pełnomocnictwo (wzór pełnomocnictwa należy dostarczyć wraz z ofertą).

Zamawiający wymaga, by Wykonawca wystawiał faktury w formie papierowej, ale także umożliwił mu dostęp za pośrednictwem portalu internetowego do elektronicznych faktur i podstawowych danych punktów poboru, w tym numeru pp, numeru umowy i aktualnej taryfy. Adres strony rejestracji/logowania należy podać w formularzu oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie faktur droga elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Towarowa 1
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI TARNOGÓRSKICH SP. Z O.O.
Towarowa 1
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się