Dostawy w roku 2020 siana łąkowego, siana z lucerny, słomy jęczmiennej i owsianej

» Opis zapytania

Pakiet nr 1

siano łąkowe ( zawartość białka ogólnego w suchej masie powyżej 10% ), wartości ADF około 35% t 201;
słoma jęczmienna t 12,5;
słoma owsiana t 5;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Siano łąkowe: oczekiwana zawartość białka ogólnego w suchej masie minimum 10%, przy oczekiwanej wartości ADF około 35%;
Siano nie może być zgniłe, spleśniałe, brudne, stęchłe, porażone grzybami, ze śladami odchodów gryzoni, z zanieczyszczeniami ziemią, zamulone, zapylone. Baloty suche w całej objętości, wilgotność nie przekraczająca 15%.
Skład botaniczny: mieszanka traw (kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, wyczyniec łąkowy, rajgras wyniosły, wiechlina łąkowa, życica trwała i kostrzewa czerwona), roślin motylkowatych (koniczyna łąkowa, koniczyna szwedzka i koniczyna biała, lucerna mieszańcowa ) i ziół (mniszek lekarski, babka lancetowata, krwawnik pospolity, szałwia łąkowa i inne),
Siano zbierane z łąk położonych z dala od ciągów komunikacyjnych, koszone tuż przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia, nieprzerośnięte, pozbawione obcych zapachów, zanieczyszczeń typu : gleba, słoma, kamienie, kurz, drewno, śmieci, odpowiednio wysuszone;
- ocena organoleptyczna: barwa : zielona, duży udział liści, zapach specyficzny dla siana (dominuje woń KUMARYNY)
Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw siana łąkowego w dwóch gabarytach:
90 % zamawianego siana łąkowego w balotach ( kostkach ) o wadze max. 20 kg;
10 % zamawianego siana łąkowego w belach o średnicy i/ lub wysokości nie przekraczającej 120 cm
Baloty i bele trwale związane.
Niedopuszczalne wady :
- stwierdzenie w ocenie organoleptycznej siana jednej lub wielu z następujących cech towaru: twarde zdrewniałe łodygi, kolor żółty lub brązowy, wyługowanie deszczami, stęchłe, zapleśniałe (występowanie zarodników i zapachu pleśni). Niedopuszczalna obecność zanieczyszczeń (gleba, kamienie, kurz, drewno, śmieci) i roślin szkodliwych.
Słoma w balotach wiązanych 10 -15 kg , nie może być spleśniała, brudna, stęchła, porażona grzybami, ze śladami odchodów gryzoni, z zanieczyszczeniami ziemią, zapylona. Baloty suche w całej objętości, wilgotność nie przekraczająca 12%.
Niedopuszczalna obecność zanieczyszczeń (gleba, kamienie, kurz, drewno, śmieci) i roślin szkodliwych.
Częstotliwość dostaw siana i słomy: w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym
siano łąkowe dostawy od II kwartału 2020 – siano ze zbiorów 2019
siano łąkowe dostawy ze zbiorów 2020 r.:
- baloty ( kostki) : w sezonie wegetacyjnym: do 3-ch razy tygodniowo.
- w belach ( jeden z wymiarów, wysokość lub średnica beli max. 120 cm ) , do 10 szt jednorazowo; dostawa nie częściej jak 2 razy w miesiącu.

UWAGA: Zamawiający będzie poddawał badaniu próbki siana z poszczególnych dostaw. Badania laboratoryjne wykonywane będą w Katedrze Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Reprezentatywne próbki będą pobierane w obecności Wykonawcy każdorazowo przy dostawie i badane w UR Kraków w ciągu 30 dni. Siano przekraczające w suchej masie ADF 40% będzie podlegać wymianie na towar pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany zakwestionowanej partii siana, Zamawiający przyjmie, że partia towaru jest niepełnowartościowa i obniży jej cenę o 50% całej ceny netto zakwestionowanej partii.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie pakietu wynikającej ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak w umowie.

Pakiet nr 2

siano z lucerny t 25

1) Siano z lucerny w balotach trwale wiązanych; waga 10-12 kg, wielkość balotu średnio 65x 52x42 cm.
Baloty suche w całej objętości, wilgotność nie przekraczająca 15%. Siano zbierane z łąk położonych z dala od ciągów komunikacyjnych, koszone tuż przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia, nieprzerośnięte, pozbawione obcych zapachów, zanieczyszczeń typu: gleba, słoma, kamienie, kurz, drewno, śmieci , odpowiednio wysuszone.

Niedopuszczalne wady :
- stwierdzenie w ocenie organoleptycznej siana jednej lub wielu z następujących cech towaru: twarde zdrewniałe łodygi, kolor żółty lub brązowy, wyługowanie deszczami, stęchłe, zapleśniałe (występowanie zarodników i zapachu pleśni).
Obecność zanieczyszczeń (gleba, słoma, kamienie, kurz, drewno, śmieci) i roślin szkodliwych.
Dostawy: nie częściej niż 1 raz w miesiącu, w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym dostawy ze zbiorów tegorocznych, w sezonie wegetacyjnym: do
3-ch razy tygodniowo, w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym.
Dotyczy pakietu 1 i 2:

1) Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostaw
2) Rozładunek poszczególnych partii dostarczonego towaru odbywać się będzie siłami wykonawcy w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego.
2.1)Rozładunek obejmuje rozładunek balotów z samochodu lub przyczepy na podesty przy strychach budynków ZOO, rozładunek balotów na balkony budynku stodoły oraz rozładunek balotów z samochodu lub przyczepy na podłoże przy budynkach ZOO w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.
3) Dowóz towaru musi się odbywać samochodami o takich wymiarach, które pozwolą na manewrowanie na alejkach, z których najwęższa ma 3 m. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność dojazdu do poszczególnych budynków, co wiąże się z koniecznością skrętu samochodem o 90o na wąskich alejkach. Ze względu na fakt, iż są to alejki parkowe dopuszczalna ładowność samochodu i/lub samochodu z przyczepą nie może przekroczyć 8t. Środek transportu: pojazd lub przyczepa albo cały skład powinien mieć nie więcej niż 7 m dł. rozstawu osi i szerokości max 2,7 m, co wynika z parametrów wagi u Zamawiającego.
4) Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego od wtorku do czwartku od godz. 7.00 do godz. 12.00. Zamawiający dopuszcza dostawy w poniedziałki lub piątki wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym dostawy z Kierownikiem Sekcji lub Kierownikiem Magazynu.
5) Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie, e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
Chorzów 41-501
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Płody rolne

» Dane nabywcy

Śląski Ogród Zoologiczny
ul. Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7
Chorzów 41-501
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się