Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek w Gołuchowie

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek w Gołuchowie”
Lokalizacja zamówienia: gmina Gołuchów, miejscowość Gołuchów, działka 431/108.

Zadanie realizowane w ramach środków pochodzących z dotacji celowej w ramach Maluch+ 2020
oraz w ramach współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi - projekt pn. „Maluch na start – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów”

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę:
Pracownia Projektowa Kowalski, mgr inż. Krzysztof Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63 – 200 Jarocin oraz pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostę Pleszewskiego, decyzja nr 654/2019 z dnia 27.01.2020 r.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie tarasu wraz ze schodami zewnętrznymi,
- wykonanie ścianek działowych w celu wydzielenia pomieszczeń tj. pomieszczenia wydawczego, leżakowni, sali zabaw, Łazienki, pomieszczenia socjalnego oraz komunikacji,
- wykucia w istniejących ścianach otworów drzwiowych.

Zakres robót branży ogólnobudowlanej:
- roboty murowe
- stolarka okienna i drzwiowa
- podłogi
- tynki i okładziny ścienne
- okładziny sufitowe
- taras
- podjazd dla osób niepełnosprawnych
- elewacje

Zakres robót branży elektrycznej i teletechnicznej:
- instalacja elektryczna
- instalacja domofonowa
- instalacja strukturalna
- instalacja telewizyjna

Zakres robót branży sanitarnej:
- instalacja wodociągowa wewnętrzna
- instalacja sanitarna wewnętrzna i wentylacja
- instalacja C.O.

Zagospodarowanie terenu:
- ogrodzenie
- chodniki
- tereny zielone
- plac zabaw

2) Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

3) Uwaga!
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji projektowej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.
W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”

4) Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Ustala się okres rękojmi zgodnie z art. 568 §1 kc.
5) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres robót określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi załączyć do oferty wypełniony druk „Informacja o podwykonawcach” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości robót.
UWAGA !
Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał na rzecz tego podwykonawcy przelewu (cesji) swojej wierzytelności w zakresie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. Przedstawienie w/w umowy przelewu wierzytelności będzie warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do rozliczenia robót.

6) Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

7) Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy:
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane określone w formularzu cenowym (załącznik nr 7 do SIWZ) były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
b) Wykonawca, w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę lub w ciągu 5 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w lit. a) oraz kopii umów o pracę z ukrytymi danymi adresowymi i płacowymi pracowników (wykaz ma obejmować wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz informację o rodzaju wykonywanych przez niego czynności);
c) Zamawiający ma prawo w okresie realizacji zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia;
d) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji i dokumentów, o których mowa w lit. b) i c) Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł;
e) w przypadku wykonywania czynności określonych w lit. a) przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę.

8) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Lipowa 1
Gołuchów 63-322
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Gołuchów
ul. Lipowa 1
Gołuchów 63-322
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się