PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNYCH DLA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2020-2023

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego.
2. Zamówienie dzieli się na poniższe części:
- Część 1 – Ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
- Część 2 – Ubezpieczenie komunikacyjne.
- Część 3 – Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych.
W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część (trzy części) traktować należy jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne zamówienia), a wszelkie postanowienia znajdujące się w SIWZ dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej.
Jeżeli w SIWZ nie zostało zamieszczone postanowienie, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy trzech części.
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie oddzielny dla każdej części zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania i zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12, 13, 14 do SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności a Zamawiający nie będzie zobowiązany zostać jego członkiem. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie był zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.).
5. Wykonawca musi posiadać ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu.
6. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Kancelarii Brokerskiej MODUS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Konstytucji 3-go Maja 6
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Ubezpieczenia

» Dane nabywcy

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3-go Maja 6
Skierniewice 96-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się