Budowa sieci wodociągowej w ul. Złotych Piasków w miejscowości Stanisławów Pierwszy

» Opis zapytania

1. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

2. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w ul. Złotych Piasków z odgałęzieniami do granicy nieruchomości na działkach o nr 654/1 i 654/2 ewidencyjnych w miejscowości Stanisławów Pierwszy, gmina Nieporęt, zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez firmę Projekty wod–kan Mariusz Murawski, 15-365 Białystok, ul. Pogodna 29C m 1 i zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 2093/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. wydaną przez Starostę Legionowskiego.
Sieć wodociągową należy budować w wykopie otwartym wąsko przestrzennym z rur PE 100 RC SDR 17 RC Dz 110 mm na działkach o nr ewidencyjnych 654/2 i 654/1 w ul. Złotych Piasków (ul. Słoneczna). Odejścia wodociągowe do granicy działek z rur PE 100 SDR 17 RC Dz 40 mm.
Łączna długość sieci wodociągowej Dz 110 mm 279 mb i Dz 40 mm 80 mb.
Przewiduje się następujące uzbrojenie: hydranty przeciwpożarowe DN 80 mm nadziemne szt. 1 i podziemne szt. 2.
Montaż rurociągu w ulicy Słonecznej dz. Nr 654/1 będzie wymagał od wykonawcy zgłoszenia i uzyskanie zgody zarządcy ulicy na prowadzenie robót.
3. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na:
1) powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
2) zapewnieniu obsługi geodezyjnej i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej,
3) wykonaniu projektu organizacji ruchu na czas budowy (w ulicy Słonecznej dz. Nr 654/1),
4) wykonaniu robót i czynności wynikających z projektu, o którym mowa w pkt 3, w tym zapewnieniu komunikacji kołowej i pieszej w miejscach skrzyżowań wykopu z istniejącymi wjazdami i dojściami do posesji poprzez ułożenie pomostów przejazdowych i kładek,
5) zapewnieniu nadzoru specjalistycznego budowy w pasie drogowym oraz przy kolizjach z gazociągami, kablami telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi i innym uzbrojeniem,
6) przywróceniu drogi do stanu pierwotnego i utwardzenie drogi poprzez wzmocnienie
powierzchniowe mieszanka żwirową na szerokości 3 m oraz wykonaniu badania zagęszczenia
gruntu po robotach budowlanych.
4. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, iż w ofercie należy przyjąć stosowanie materiałów i urządzeń spełniających normy i parametry techniczne wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej oraz w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowanych”, równoważne lecz nie gorsze w zakresie parametrów technicznych i jakościowych od urządzeń wskazanych w tej dokumentacji.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Dokumentacja projektowa”, „Przedmiar robót” oraz „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”- dotycząca robót objętych niniejszym postępowaniem, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Dokumentacja projektowa” oraz „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” - dotyczące robót objętych niniejszym postępowaniem, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związanych z:
- obsługą sprzętu drogowego tj. koparka - min. 1 osoba,
7. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917, z późn. zm.).
8. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej.
9. Wymogi, o których mowa w ust. 6-8, dotyczą również podwykonawców.
10. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 8 będą anonimizowane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się