Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do przepisów ppoż. Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania
budynku do przepisów ppoż. Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego”

2. Budynek znajduje się przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie. Na działce nr ew. 170, obręb 4-12-01. Gmach liceum znajduje się na ogrodzonej działce, oddzielonej od miejskiej zabudowy ulicami: Burdzińskiego i K. Lineusza.
Budynek LO posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną. Powierzchnia wewnętrzna budynku wynosi ok. 4095,6 m2 Sala gimnastyczna przylega do budynku szkoły.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje :
Wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót wraz z opisem robót budowlanych w kolejności technologicznej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania i odbioru robót objętych przedmiotem zamówienia zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik Nr 2 do SIWZ
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę, środki sprzęt i doświadczenie do wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację budowlaną i wykonawczą, o której mowa w § 1 ust. 2 w formie:
1) papierowej w niżej wymienionych ilościach:
a. Projekt rozwiązania techniczno- budowlanego zapewniający usuwanie dymu z pomieszczenia szatni do przebywania ponad 100 osób – 6 egz.;
b. Projekt rozwiązania techniczno – budowlanego zapewniający wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia auli, wydzielić drogę ewakuacyjną na kondygnacji podziemnej oraz wykonać projekt bezpieczeństwa pożarowego.
c. Projekt drogi pożarowej – 6 egz.;
d. Projekt w wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu– 6 egz.;
e. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.
f. Przedmiary robót – 4 egz.;
g. Kosztorysy inwestorskie – 4 egz.
2) elektronicznej - po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD - R, w tym:
a. projekt budowlany w formacie PDF,
b. projekt wykonawczy w formacie PDF,
c. przedmiar robót i kosztorys inwestorski - w programie kosztorysowym lub
(w formacie .ath lub .kst) oraz PDF,
d. STWiOR - w programie edytowalnym (w formacie.doc) oraz PDF,
e. decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD - R w formacie PDF,
3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy
i pieczątki, naniesione na papierze po opracowaniu dokumentacji oraz w trakcie dokonywanych uzgodnień.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres opracowania, warunki wykonania i odbioru przedmiotu umowy określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia ( z załącznikami) – załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wzór umowy. –załącznik nr 3 do SIWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy.
Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 39 miesięcy
Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej --> patrz szczegółowo rozdział XIV SIWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, tym samym, dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie
z przepisami krajowymi.
2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie
3. dokumentacji projektowej dostosowania budynku do przepisów p.poż Liceum Ogólnokształcące przy ul. Burdzińskiego 4 w Warszawie w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół Nr 73 przy ul. Burdzińskiego.
4. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku do nr 9 do SIWZ.
5. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
6. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawe, otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a w przypadku udostępniania protokołu z postępowania już zakończonego, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
8. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 2 powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2 powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
9. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
10. obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie: art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
11. obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2, 26 ust.2f oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
12. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta we wzorze formularza ofertowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
Warszawa 03-708
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
ul. ks. I. Kłopotowskiego 15
Warszawa 03-708
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się