Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Bądkowo.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa łamanego (drogowego) , w tym: zakup, transport i rozładunek (rozsypanie i równomierne rozciąganie po drogach) w miejsca wskazane przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga dostawy kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm, pochodzenia ze skał magmowych, typu: bazalt, granit lub o parametrach równoważnych (zbliżonych).
Z uwagi na przeznaczenie kruszywa oraz doświadczenie z lat ubiegłych, Zamawiający nie dopuszcza kruszyw pochodzenia ze skał osadowych (w tym w szczególności typu wapień, żwir oraz o tożsamych i zbliżonych parametrach) z uwagi na ich uciążliwą eksploatację.
Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach oraz trudno rozkładalnych zanieczyszczeń (tj. plastik, guma itp.). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy usunięcia tych zanieczyszczeń w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia tego faktu Dostawcy. Wyklucza się również kruszywa skażone chemicznie.
Dostawa kruszywa oprócz sprzedaży samego kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego - równomierne rozsypanie po drogach, na wskazanych przez Zamawiającego drogach gminnych, na terenie gminy Bądkowo.
Nieprzedstawienie dokumentów z ważenia kruszywa (dostarczanego każdym samochodem) przed rozładunkiem może spowodować odmowę odbioru kruszywa. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, umożliwiającymi rozciąganie kruszywa po drogach.
Odbiór poszczególnych dostaw kruszywa na drogach, będzie się odbywać od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu (08:00 - 15:00) przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Dopuszcza się, dokonywanie odbioru kruszywa po godzinach pracy Urzędu - wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru przez sołtysa danego sołectwa bądź upoważnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego.

2. Wskazane w pkt. 1 pochodzenie kruszywa, ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Powyższe posiada jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech wymaganych przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.03.2020 | 09:45


» Lokalizacja

Włocławska 82
Bądkowo 87-704
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Kamień

» Dane nabywcy

Gmina Bądkowo
Włocławska 82
Bądkowo 87-704
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się