Utworzenie żłobka SKRZACIK w Rudnikach

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego układu funkcjonalnego wewnątrz budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach na żłobek.

Przedmiot zamówienia oprócz robót ogólnobudowlanych obejmuje również wykonanie schodów zewnętrznych prowadzących do sali pobytu dzieci, budowę chodników oraz wykonanie placu zabaw w północno-zachodniej części działki wraz z ogrodzeniem wydzielonej części działki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Projekt współfinansowany jest z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ MALUCH+” 2019.

1.1. Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem zapisów:
 Projektu budowlanego wielobranżowego – Zmiana sposobu użytkowania wydzielonej części Publicznej Szkoły Podstawowej na żłobek wraz z jej przebudową. Budowa placu zabaw i chodników.
 Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
 Przedmiarów robót (dokument pomocniczy).

2. Zakres przedmiotu zamówienia:

DOTYCZĄCY ROBÓT BUDOWLANYCH.

2.1 Zakres prac branży architektonicznej:

• zmiana układu funkcjonalnego i przeznaczenia pomieszczeń,
• wyburzenie zbędnych ścian działowych,
• wymiana okładziny schodów zewnętrznych,
• zamknięcie otworów drzwiowych,
• wykonanie dodatkowych ścian działowych z płyt g-k,
• wykonanie schodów zewnętrznych,
• wykonanie drzwi tarasowych w miejscu okna w sali pobytu dzieci,
• poszerzenie otworów drzwiowych na ciągach komunikacyjnych,
• wykonanie dodatkowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach wraz z nadprożami,
• częściowe odbicie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych tynków gipsowych,
• malowanie ścian i sufitów,
• skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych,
• wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w węzłach sanitarnych,
• wykonanie dodatkowego zespołu sanitarnego dla dzieci i opiekunów,
• wymiana posadzek,
• wymiana stolarki drzwiowej,
• montaż nawietrzaków w oknach,
• wykonanie nowych instalacji wewnętrznych – wod-kan i elektrycznej,
• schowanie rur instalacji c.o.

DOTYCZĄCYPLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIA TERENU


2.2 Zakres prac w zakresie budowy placu zabaw i zagospodarowanie terenu:
• wykonanie utwardzenia kostką brukową pod chodniki, opaski zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
• wykonanie chodnika z kostki prowadzącego z części parkingowej do projektowanych schodów w części placu zabaw,
• wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku części żłobkowej,
• wykonanie placu zabaw o pow. 97 m2 oraz ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
• wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw oraz powierzchni biologicznie czynnych,
• wyposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci przystosowane do korzystania od 6 m-ca życia.
• wykonanie schodów zewnętrznych prowadzących do sali pobytu.


DOTYCZĄCY INSTALACJI SANITARNYCH

2.3 Zakres robót obejmuje:
• przebudowę instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji c.w.u.
• przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej oraz skroplin,
• przebudowę instalacji c.o.,
• przebudowę instalacji wentylacyjnej,
• budowę instalacji chłodzenia.


DOTYCZĄCY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

2.4 Zakres robót obejmuje:
• wykonanie urządzeń i instalacji takich jak: tablica Tz-0,4 kV,
• instalację oświetlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego,
• instalacja gniazd wtykowych 230V,
• zasilanie urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
• instalacje niskoprądowe,
• instalacja połączeń wyrównawczych.

Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia.3. Opis wymagań Zamawiającego

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp oraz posiadać będzie niezbędne certyfikaty, normy lub aprobaty oraz będzie zgodny z normami obowiązującymi dla obiektów publicznych.
Szczegółowy zakres robót w tym m. in. opis ogólny przedmiotu zamówienia, charakterystyczne parametry inwestycji, opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, warunki wykonania i odbioru prac projektowych, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rysunki określone zostały w dokumentacji projektowej.

Zamawiający posiada następujące dokumenty:
1. Pozwolenie na budowę obejmujące zmianę sposobu użytkowania wydzielonej części Publicznej Szkoły Podstawowej na żłobek wraz z jej przebudową. Budowa placu zabaw i chodników.
2. Projekt budowlany architektury i konstrukcji.
3. Przedmiary (dokument pomocniczy).
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.


4.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 .), Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
5.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych
w dokumentach przetargowych, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ww. ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. Przedstawione dokumenty będą podlegały ocenie autora dokumentacji, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
Na etapie realizacji umowy ( w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie.
6.Wykonawca zamówienia we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielem danego terenu zorganizuje plac i zaplecze budowy.
7.Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną w tym dokumentację powykonawczą.
8.Wykonany przedmiot zamówienia będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. )– szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techn iczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami.
10.Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 –letniej gwarancji na wykonane roboty. ( okres gwarancji podlega ocenie).

Uwagi:
1. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nie otrzymania dofinasowania inwestycji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.03.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Wojska Polskiego 12A
Rudniki 46-325
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Rudniki
Wojska Polskiego 12A
Rudniki 46-325
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się